Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

E-pakalpojumi

Taupot klientu laiku un līdzekļu, VDEĀVK sniedz iespēju, neierodoties iestādē klātienē, sniegt un saņemt informāciju, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv:

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Iespēja, neierodoties VDEĀVK klātienē:

  • pieteikties invaliditātes ekspertīzes veikšanai,
  • saņemt informāciju par ekspertīzes veikšanai nepieciešamajiem un VDEĀVK iesniedzamajiem dokumentiem.

Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai

Iespēja, neierodoties VDEĀVK klātienē, elektroniski iesniegt iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

Mani dati VDEĀVK

Iespēja, neierodoties VDEĀVK klātienē:

  • piekļūt saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un atzinumiem,
  • pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK,
  • iestatīt uzstādījumus automātiskai informācijas saņemšanai par invaliditātes termiņa beigām vai invalīda apliecības derīguma termiņa beigām.

    Video materiāls par e-pakalpojumu “Mani dati VDEĀVK”

Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana

Iespēja, neierodoties VDEĀVK klātienē, elektroniski iesniegt iesniegumu atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai, ja apliecība nozaudēta, bojāta, iznīcināta, prettiesiski atsavināta, ir mainījušies personas dati vai izskats, kā arī ja drīz beigsies derīguma termiņš, kad apliecība izsniegta uz 10 gadiem, līdz esošās apliecības termiņa beigām. Invaliditātes apliecība tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto pasta adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

 

E-pakalpojums valsts un pašvaldību iestādēm

Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei

Paredzēts valsts un pašvaldību institūcijām, kurām ir spēkā esoši sadarbības ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK) līgumi par personu invaliditātes statusa pārbaudes informācijas sniegšanu VDEĀVK sadarbības partnera institūcijas pārstāvjiem. E-pakalpojums nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt informāciju par fizisku personu invaliditātes statusu.

Iesniegums iestādei

Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. (www.latvija.lv)

 

E-dokumenta noformēšana

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētie datņu formāti, kā arī pieņem šādus datņu formātus:

  1. noformētam tekstam – DOC un DOCX,
  2. elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX,
  3. portatīvā dokumenta formātu PDF.

Dokumentus, kas noformēti ar drošu elektronisku parakstu, sūtīt uz e-pasta adresi: vdeavk@vdeavk.gov.lv

Informāciju par drošu elektronisko parakstu meklējiet vietnē www.eparaksts.lv.

Dzeltena Black Normāls