Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

ES fondu atbalsts

Kopš 2010.gada Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija īstenojusi trīs vērienīgus projektus, kas īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzinansējumu:

  1. Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības partneriem, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”ietvaros valsts sociālās politikas monitoringa sistēmas un elektronisko pakalpojumu attīstībai īsteno projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”. Lasīt vairāk: http://www.lm.gov.lv/text/2248
  2. ESF līdzfinansēto projektu „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” (projekta ID Nr. 1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001), kura laikā laikā no 2010.gada līdz 2014.gadam nodrošina esošās invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidi. Projekta mērķis ir, balstoties uz ārvalstu praksi un pieredzi, būtiski pilnveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu Latvijā. Lasīt vairāk >>
  3. ERAF projektu „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” (projekta ID Nr. Nr. 3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/008), kura ietvaros notikusi invalīdu informācijas sistēmas datu bāzu sakārtošana un digitalizācija. Lasīt vairāk >>
  4. ERAF projektu „VDEĀVK infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai” (projekta ID Nr. 3DP/3.1.4.1.1./10/IPIA/CFLA/002). Projekta ietvaros veikta VDEĀVK telpu Ventspils ielā 53, Rīgā, rekonstrukcija, remonts un labiekārtošana. Lasīt vairāk >>
  5. Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros labklājības nozares informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai īsteno projektu „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”. Lasīt vairāk: http://www.lm.gov.lv/text/2253
  6. LM šovasar veikusi uzlabojumu izstrādi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojumā Universālais pakalpojums. Pilnveidojumi bija nepieciešami, lai pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, neprasot iedzīvotājiem iesniegt izziņu no VDEĀVK, patstāvīgi varētu pārliecināties, vai cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Tas nozīmē, ka tiklīdz pašvaldība noslēgs Vienošanos par sadarbību datu apmaiņā starp Labklājības ministriju, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldību, e-pakalpojums klienta klātbūtnē būs pieejams tiešsaistē sociālā dienesta darbiniekam. Lasīt vairāk………..

 

Dzeltena Black Normāls