Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Informācija klientiem par pilnveidoto invaliditātes noteikšanas procesu no 2015.gada 1.janvāra

No 2015.gada 1.janvāra Latvijā tiek ieviesta pilnveidota, starptautiskajiem kritērijiem atbilstoša invaliditātes noteikšanas sistēma, kas paredz, ka turpmāk, nosakot invaliditātes un darbspēju zaudējumu, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus.

Kam tiks veikts funkcionēšanas ierobežojumu izvērtējums?

Cilvēkiem, kuriem invaliditāte ir noteikta uz mūžu, tā nebūs jāpārskata.

Savukārt, cilvēkus, kam būs aktuāla invaliditātes ekspertīze sākot ar 2015.gada 1.janvāri, pilnveidotā invaliditātes sistēma skars sekojoši:

  • Cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam izvērtēs funkcionēšanas ierobežojumus un to pakāpi, nosakot invaliditātes grupu, kā arī darbspēju zaudējumu procentos.
  • Cilvēkiem pēc valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas izvērtēs funkcionēšanas ierobežojumu un tā pakāpi, nosakot invaliditātes grupu.
  • Cilvēkiem, kuriem invaliditāte noteikta līdz 2014.gada 31.decembrim un ilgāk, atkārtota invaliditātes ekspertīze būs jāveic tikai pēc invaliditātes termiņa beigām.

Pašnovērtējuma anketa un ekspertīze bez cilvēka klātbūtnes

Tāpat plānots, ka prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju ekspertīzi pamatā veiks bez cilvēka klātbūtnes, jo sākot ar 2015.gada 1.janvāri personas iesniegumu VDEĀVK tiek papildināts ar jaunu dokumentu – Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu, ko aizpilda pats cilvēks, kas pretendē uz invaliditātes ekspertīzi, un kas iespējami objektīvi sniedz informāciju par to, cik labi darbojas konkrētā cilvēka ķermenis un prāts, lai nodrošinātu spēju strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā. Šis dokuments pievienojams tiem dokumentiem, ko sagatavo ārsts un citi speciālisti, un ko persona, kas pretendē uz invaliditātes statusa iegūšanu, iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai.

Paredzēts, ka klātienē cilvēkam būs jāierodas tikai tad, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas rīcībā nebūs pietiekošas informācijas, vai tā būs pretrunīga. Tādējādi samazināsies administratīvais slogs cilvēkiem, kuriem jāveic prognozējamas invaliditātes, invaliditātes vai darbspēju ekspertīze. Pašreiz invaliditātes ekspertīzi pārsvarā veic cilvēka klātbūtnē.

Saglabāts esošais invaliditātes iedalījums grupās

Pilnveidotā invaliditātes noteikšanas sistēma neparedz mainīt invaliditātes iedalījumu grupās. Tās saglabāsies kā līdz šim:

  • I invaliditātes grupa – ļoti smaga invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 80-100% apmērā);
  • II invaliditātes grupa – smaga invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 60-79% apmērā);
  • III invaliditātes grupa – mērena invaliditāte (darbspēju zaudējums ir 25-59% apmērā).

Kāds mums būs ieguvums no pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas?

Pilnveides mērķis ir uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstītas invaliditātes noteikšanas sistēmas izveide, kas ir ērtāka klientiem un invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem speciālistiem.

Pilnveidotā sistēma būs saprotamāka gan klientiem, gan speciālistiem. Tā būs objektīvāka, precīzāka un konsekventāka, kā arī jaunās sistēmas ietvaros klientam radīta iespēja personīgāk piedalīties invaliditātes novērtēšanā, aizpildot pašnovērtējuma anketu.

Detalizētāk ar invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveides procesā izstrādātajiem dokumentiem iespējams iepazīties sadaļā ES fondu atbalsts.

Invaliditātes noteikšanas sistēma pilnveidota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” (1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001) ietvaros.

Par 2.posma ietvaros izstrādātās profesionālo darbspēju vērtēšanas pieejas ieviešanas termiņiem Labklājības ministrija lems 2015.gadā.

Abu invaliditātes noteikšanas sistēmas reformas posmu izstrāde notikusi no 2010. – 2014.gadam Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” (1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001) ietvaros.

Dzeltena Black Normāls