Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Informācija par pabalstiem un citiem atbalsta veidiem

 

Labklājības ministrija 2018.gada decembrī ir sagatavojusi informatīvu bukletu

                               “ATBALSTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI”       –  lasīt šeit

 

Lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, Latvijas likumos ir noteikts materiālais atbalsts un atvieglojumi dažādu pakalpojumu saņemšanā.

Invaliditātes pensija un pabalsts

Invaliditātes pensiju var saņemt cilvēki:

 • kuri nav sasnieguši noteikto pensijas vecumu;
 • kuriem nav piešķirta, t.sk., priekšlaicīgi, vecuma pensija;
 • atzīti par invalīdiem (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra),
 • kuriem apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem,
 • dzīvo Latvijā.

Pensiju piešķir saskaņā ar likumu Par valsts pensijām.

 

Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem:

 • kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā;
 • Latvijā nodzīvojušas kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti;
 • kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (Turpmāk tekstā – VDEĀVK) izsniegusi atzinums par invaliditātes noteikšanu;
 • kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu;
 • kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu.

 

Atvieglojumi personām ar invaliditāti

Šeit atradīsit informāciju par tiem atvieglojumiem, ko cilvēki ar invaliditāti var saņemt neatkarīgi no dzīvesvietas. Lai uzzinātu, kādi pakalpojumi un atbalsta veidi ir pieejami tieši Jūsu dzīvesvietā, vērsieties savas pašvaldības Sociālās palīdzības dienestā.

Uzzināt vairāk ≫

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Rīgas pilsētā

Uzzināt vairāk ≫

 

Materiālais atbalsts

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Lai sniegtu papildu valsts atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns invalīds ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un nodrošinātu bērnu invalīdu pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās, valsts šīm ģimenēm piešķir bērna invalīda kopšanas pabalstu.

Uzzināt vairāk ≫

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Ja ģimenē ir bērns invalīds, valsts piešķir piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta.

Uzzināt vairāk ≫

Pabalsts invalīdiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana

No 2008.gada 1.janvāra invalīdi ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana, saņem valsts sociālo pabalstu. Saņemot pabalstu, invalīdi var turpināt saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju (vecuma vai invaliditātes).

Uzzināt vairāk ≫

Atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Ja cilvēkam, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību ir iestājusies pārejoša darba nespēja vai darbspēju zaudējums, un ja viņš pirms tam ir bijis sociāli apdrošināts, viņš var saņemt apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu.

Uzzināt vairāk ≫

Pabalsts transporta izdevuma kompensācijai

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai var saņemt cilvēks, kuram pašam vai kura bērnam ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu šī pabalsta saņemšanai. Pabalsta apmērs ir noteikts vienādā apmērā visiem invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās. Par šī pabalsta izlietojumu cilvēkiem nav jāatskaitās.

Uzzināt vairāk ≫

Pabalsts ČAES seku likvidētājiem

Cilvēkiem, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanā vai viņu ģimenēm valsts piešķir īpašu sociālo pabalstu.

Uzzināt vairāk ≫

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkam, kuram nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Uzzināt vairāk ≫

Profesionālā rehabilitācija

Lai personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti varētu apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, valsts piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ietver sekojošas darbības:

 • profesionālās piemērotības noteikšanu;
 • profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, apgūstot kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā;
 • individuālo sociālo rehabilitāciju;
 • atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.

Profesionālo rehabilitāciju nodrošina Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledža un Jūrmalas profesionālā vidusskola.

Uzzināt vairāk ≫

Sociālā aprūpe

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās cilvēki, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bez vecāku gādības palikušie bērni, var saņemt mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Šos pakalpojumus nodrošina 33 valsts sociālās aprūpes centri un organizācijas, kuras tiesības sniegt valsts finansētus sociālos pakalpojumus ieguvušas konkursa kārtībā.

Uzzināt vairāk ≫

Alternatīvie pakalpojumi ir ilgstošai aprūpei alternatīvi pakalpojumi, kas pēc iespējas tuvināti ģimeniskai videi. Tos saviem iedzīvotājiem nodrošina pašvaldība, tāpēc, lai saņemtu alternatīvās aprūpes pakalpojumus, cilvēkam vai viņa pārstāvim jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā. Cilvēkiem ar invaliditāti visbiežāk sniegtie alternatīvās aprūpes pakalpojumi ir aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, grupu māja, pusceļa māja un servisa dzīvoklis.

Uzzināt vairāk ≫

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā

Cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. Asistents var būt tikai fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

Uzzināt vairāk ≫

Tehniskie palīglīdzekļi

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

Uzzināt vairāk ≫

Dzeltena Black Normāls