Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Nākotnes pilnvarojums

Ar nākotnes pilnvarojumu pilnvarotājs var uzdot pilnvarniekam pārzināt viņa lietas gadījumā, ja pilnvarotājs veselības traucējumu vai arī citu iemeslu vai apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs vadīt savu darbību. Šāds gadījums, piemēram, varētu būt, ja persona nokļūst komā.

Nākotnes pilnvarojuma līgums tiek taisīts pie notāra notariālā akta formā, personīgi klāt esot pilnvarotājam un pilnvarniekam, un tas tiek reģistrēts īpašā Nākotnes pilnvarojuma reģistrā.

 

Sastādot notariālo aktu, notārs ne tikai noskaidro personas gribu, pārbauda personas identitāti pēc pases vai personas apliecības un rīcībspēju, bet arī informē pilnvarotāju un pilnvarnieku par nākotnes pilnvarojuma nozīmi, spēkā stāšanos un pilnvarnieka darbības uzsākšanas kārtību.

Šim pilnvarojuma veidam pie tā parakstīšanas nav nosakāms izpildes termiņš, jo neviens nevar paredzēt, kad pilnvarotājs nonāks situācijā, kad viņš vairs nespēs saprast savas darbības nozīmi vai arī nespēs vadīt savu darbību. Tikpat ir iespējams, ka izpildes termiņš šim dokumentam nekad neiestāsies. Atšķirībā no parastā pilnvarojuma nākotnes pilnvarojuma nodošana citai personai (pārpilnvarojums) nebūs pieļaujama. Tas nozīmēs, ka tikai persona, kura būs norādīta pilnvarojumā, drīkstēs veikt uzticētās darbības.

Nākotnes pilnvarojuma līgums stāsies spēkā tā noslēgšanas dienā, bet  pilnvarnieks savu darbību būs pilnvarots uzsākt ar brīdi, kad:

  1. Ārstniecības likuma 2panta kārtībā izsniegts ārstu komisijas atzinums. Ja pilnvarotājs atrodas ārvalstu ārstniecības iestādē, tad jāizsniedz tam pielīdzināts dokuments, kurš apliecināts Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajā kārtībā, vai
  2. stājies spēkā tiesas nolēmums par rīcībspējas atņemšanu vai personas atzīšanu par promesošu vai bezvēsts pazudušu, kurš reģistrēts Nākotnes pilnvarojuma reģistrā.
Dzeltena Black Normāls