Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Darbnespējas lapas pagarināšana

Saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (turpmāk – likums) slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai ne ilgāku par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, slimības pabalstu, ja tas nepieciešams pilnvērtīgas ārstēšanas nodrošināšanai, piešķir un izmaksā arī par nepārtrauktas darba nespējas periodu, kas turpinās pēc 26 nedēļām, bet ne ilgāku par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”, dokumentus, kas nepieciešami atzinuma saņemšanai (iesniegumu un medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto veidlapu Nr.088/u Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju), persona iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms 26 nedēļu nepārtrauktas darbnespējas perioda beigām.

Likuma 14.pants noasaka īpašo gadījumu slimības pabalsta piešķiršanā: Ja darba nespēja iestājusies sakarā ar saslimšanu ar tuberkulozi, slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku līdz darbspēju atgūšanas vai invaliditātes noteikšanas dienai.

Dzeltena Black Normāls