Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Individuālā rehabilitācijas plāna apstiprināšana

Ja ģimenes vai ārstējošais ārsts uzskata, ka personai ir nepieciešams pagarināt darbnespējas lapu un/vai viņa veselības stāvoklis neatbilst invaliditātes noteikšanas kritērijiem, bet gan prognozējamas invaliditātes noteikšanas kritērijiem, viņš personu var nosūtīt prognozējamas invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Lai veiktu prognozējamas invaliditātes ekspertīzi, cilvēks vai viņa likumiskais pārstāvis Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) iesniedz iesniegumu. To var izdarīt personīgi, elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 1. ģimenes vai ārstējošā ārsta nosūtījumu uz komisiju (veidlapa Nr.088/u),
 2. citus medicīniskos dokumentus, ja ģimenes vai ārstējošais ārsts vai pati persona uzskata, ka tas ir nepieciešams invaliditātes ekspertīzei,
 3. individuālā rehabilitācijas plāna projektu personai ar prognozējamu invaliditāti (ģimenes/ārstējošais ārsts izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumu Nr.9 “Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti” prasībām).

Ja cilvēkam ir noteikta prognozējama invaliditāte, ārsta pienākums ir obligāti izstrādāt  individuālo rehabilitācijas plānukonkrētam cilvēkam paredzētu pasākumu kopumu, lai novērstu invaliditātes iestāšanos. Plānā, ņemot vērā cilvēka funkcionēšanas ierobežojumus, noteikti atbilstoši ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kā arī iekļauti ārstēšanas, medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pasākumi un to īstenošanas termiņi. Visas aktivitātes ir paredzētas, lai saglabātu, uzlabotu vai atjaunotu cilvēka funkcionēšanas spējas.

Individuālo rehabilitācijas plānu izstrādā šādi:

 • nosūtot cilvēku uz prognozējamas invaliditātes ekspertīzi,
 • ģimenes/ārstējošais ārsts aizpilda Individuālā rehabilitācijas plāna 2.sadaļu un kopā ar cilvēku – minētā plāna 1.sadaļu,
 • nosakot prognozējamu invaliditāti, VDEĀVK apstiprina ārstējošā ārsta izstrādāto individuālā rehabilitācijas plāna projektu. Ja nepieciešams:
  • iesaka ģimenes/ārstējošam ārstam nosūtīt cilvēku papildu izmeklēšanai un diagnozes precizēšanai,
  • iesaka sociālās un profesionālās rehabilitācijas pasākumus iekļaušanai individuālajā rehabilitācijas plānā,
  • aizpilda plāna 3.sadaļu,
  • sazinās ar pašvaldības sociālo dienestu, ja cilvēkam ir nepieciešama kopšana vai ārstējošais ārsts noteicis regulārus ārstniecības pasākumus.
 • ja noteikta prognozējama invaliditāte, ģimenes/ārstējošais ārsts nepieciešamības gadījumā:
  • precizē plāna 22.1.apakšpunktā minētos ārstēšanas un medicīniskās rehabilitācijas pasākumus, to sniegšanas laiku,
  • izsniedz cilvēkam ar prognozējamu invaliditāti individuālā rehabilitācijas plāna oriģinālu, ja cilvēks ir piekritis plānā minētajiem pasākumiem un ir to parakstījis.

Izstrādājot un izpildot individuālo rehabilitācijas plānu cilvēkam ar prognozējamu invaliditāti, ģimenes/ārstējošais ārsts sadarbojas ar attiecīgā cilvēka deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu, VDEĀVK un citiem speciālistiem, kā arī pašu cilvēku.

Cilvēkam, kuram noteikta prognozējama invaliditāte, ir tiesības prioritāri saņemt invaliditātes riska mazināšanai paredzētos pakalpojumus:

 • ārstniecības pakalpojumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Minēto pakalpojumu veidus, apjomu, saņemšanas nosacījumus un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr. 1207 „Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību.” Lai saņemtu minētos sociālās vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, cilvēkam ar prognozējamu invaliditāti ar iesniegumu jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja, pievienojot normatīvajos aktos prasītos dokumentus.

Dzeltena Black Normāls