Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Invaliditātes ekspertīze

Invaliditātes ekspertīze ir ilgstošu vai nepārejošu (stabilu) funkcionēšanas ierobežojumu smaguma pakāpes noteikšana, kā arī medicīnisko indikāciju izvērtēšana noteiktu valsts sociālo pabalstu un pakalpojumu saņemšanai.

Invaliditātes ekspertīze pieaugušajam

Invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, kas ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde. Prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi veic Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonim vai viņa ģimenes loceklim, kas legāli uzturas Latvijas Republikā, ārzemniekam, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, personai, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju sakarā ar bēgļa statusa piešķiršanu Latvijas Republikā, vai minētās personas ģimenes loceklim, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā. Invaliditātes likumā ir noteikts, ka personai līdz 18 gadu vecumam invaliditāti nosaka bez iedalījuma grupās. Personām no 18 gadu vecuma atkarībā no fizisko vai garīgo spēju ierobežojuma pakāpes nosaka:

 1. I invaliditātes grupu — ļoti smaga invaliditāte,
 2. II invaliditātes grupu — smaga invaliditāte,
 3. III invaliditātes grupu — mēreni izteikta invaliditāte.

Kā tiek pieņemts lēmums?

Pirms invaliditātes ekspertīzes veikšanas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā cilvēkam vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas rezultātus, kā arī citu speciālistu slēdzienus, izlemj jautājumu par cilvēka nosūtīšanu uz Komisiju  invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Pamats invaliditātes ekspertīzei ir personai izsniegts ģimenes/ārstējošā ārsta Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (veidlapa 088/u). Ārsta sagatavotajiem dokumentiem cilvēks pievieno iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu un Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu. Invaliditātes ekspertīzi veic 10 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļās, kuras apkalpo klientus gan pēc reģionālā, gan pēc slimību principa. Prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi veic ārsti eksperti, kuri ieguvuši ārsta eksperta sertifikātu. Balstoties uz ekspertīzes rezultātiem, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija lemj, vai cilvēkam noteikt invaliditāti. Ārsts eksperts veic invaliditātes ekspertīzi, atbilstoši 2014.gada 23.decembra MK noteikumiem Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”.

 • izvērtē dokumentus – personas funkcionālo izmeklējumu un analīžu rezultātus, klīniskās anamnēzes datus, sociālās funkcionēšanas aprakstu,
 • izvērtē un nosaka personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi,
 • nosaka personas invaliditātes cēloni,
 • nosaka personas darbspēju zaudējumu procentos,
 • izvērtē personas iespējas integrēties sabiedrībā,
 • sniedz personas veselības stāvoklim atbilstošus ieteikumus par nepieciešamību saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, pārkvalificēties vai apgūt citu profesiju,
 • izsniedz invalīda apliecības,
 • nosaka invalīdiem medicīniskās indikācijas, lai saņemtu pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai, kā arī medicīniskās indikācijas, kas dod tiesības lietot speciāli pielāgotu automobili.

Ar kādiem izdevumiem jārēķinās?

Izdevumus, kas saistīti ar invaliditātes ekspertīzi, sedz no valsts budžeta. Savukārt par veidlapas 088/u aizpildīšanai nepieciešamo speciālistu apmeklējumu pēc ģimenes ārsta nosūtījuma ir jāmaksā pacienta iemaksa. Sarežģītos invaliditātes ekspertīzes gadījumos pirms administratīvā akta izdošanas, kā arī tad, ja tas tiek apstrīdēts, VDEĀVK ir tiesības pieaicināt konsultantus un nosūtīt cilvēku uz ārstniecības iestādi papildu izmeklēšanai, diagnozes precizēšanai un funkcionēšanas ierobežojumu izvērtēšanai par valsts budžeta līdzekļiem. Personai invaliditāti nosaka ar iesnieguma iesniegšanas dienu. Ja invaliditāte noteikta uz noteiktu laiku, dokumentus, kas nepieciešami atkārtotas ekspertīzes veikšanai, ārstu komisijā iesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms invaliditātes termiņa beigām. Pēc invaliditātes ekspertīzes veikšanas personai izsniedz pieņemto lēmumu un invalīda apliecību (pozitīva lēmuma gadījumā). Nosakot darbspēju zaudējumu procentos, kā arī medicīniskās indikācijas pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai invalīdiem, kuriem ir izteikti apgrūtināta pārvietošanās, atbilstošos dokumentus ārstu komisija izsniedz lēmuma pieņemšanas dienā.

Pirmreizēja un atkārtota invaliditātes ekspertīze

Pirmreizējas invaliditātes ekspertīzes veikšanai ģimenes/ārstējošais ārsts var nosūtīt:

 1. strādājošu cilvēku – vienlaikus ar nosūtījumu darbnespējas lapas pagarināšanai pārejošas darbnespējas periodā,
 2. nestrādājošu cilvēku – ja viņš ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus atrodas regulārā ģimenes ārsta uzraudzībā, ko apliecina ieraksti ambulatorā slimnieka medicīniskajā kartē.

Atkārtotu invaliditātes ekspertīzi veic, ja beidzies invaliditātes termiņš vai ja būtiski mainījies cilvēka veselības stāvoklis.

Invaliditātes ekspertīze bērniem

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šobrīd bērna invalīda statusu nosaka bērniem līdz 18 gadu vecumam. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, veicot atkārtotu ekspertīzi, atbilstoši funkciju traucējumu pakāpei, nosaka invaliditātes grupu ar invaliditātes cēloni – invaliditāte no bērnības. Lai nodrošinātu vienādus apstākļus, pieeju un funkciju traucējumu vērtējumu ekspertīzes gaitā, invaliditātes ekspertīzi bērniem ar vispārēja rakstura slimībām no visas Latvijas veic tikai Rīgas apvienotajā nodaļā, kura atrodas Rīgā, Ventspils ielā 53. Informācija pa tālruni 67892324.

Bērna invaliditātes ekspertīzei nepieciešamie dokumenti

 • pediatra, ģimenes vai ārstējošā ārsta vai speciālista (acu ārsta, psihiatra) izsniegts Nosūtījums uz veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju – veidlapa 088/u,
 • bērna likumiskā pārstāvja (viena no vecākiem vai aizbildņa ) rakstīts iesniegums,
 • bērna dzimšanas apliecība vai pase,
 • likumiskā pārstāvja pase,
 • bērna medicīniskie dokumenti (stacionāru izraksti, konsultantu slēdzieni u.c.),
 • 3 x 4 cm liela bērna fotokartiņa invalīda apliecības izgatavošanai ( bērnam līdz trīs gadu vecumam fotokartiņa nav vajadzīga).

Invaliditātes ekspertīze bērniem ar redzes traucējumiem

Invaliditātes ekspertīzi bērniem līdz 18 gadu vecumam ar redzes traucējumiem veic Rīgas apvienotā nodaļa Rīgā, Ventspils ielā 53. Informācija pa tālruni 67892324. Ekspertīzes veikšanai nepieciešams acu ārsta (okulista) izsniegts nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju (veidlapa 088/u) un augstāk minētie dokumenti. Iesniegums noformējams uz vietas, nodaļas telpās.

Invaliditātes ekspertīze bērniem ar psihiskiem, uzvedības un mentāliem traucējumiem

Invaliditātes ekspertīzi veic:

Invaliditātes ekspertīzei nepieciešams psihiatra Nosūtījums (veidlapa 088/u) un augstāk minētie dokumenti.

Dzeltena Black Normāls