Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Rekvizīti

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000151859

Norēķinu konts: LV81TREL2180399004000,
Valsts kase: kods TRELLV22

Tālrunis: 67614885
E-pasts: vdeavk@vdeavk.gov.lv

Dzeltena Black Normāls