Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

VDEĀVK budžets 2015.gadam

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums par programmām un apakšprogrammām, kurās iesaistīta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Skatīt sīkāku informāciju Labklājības ministrijas mājas lapā.

Tāmes:

Informācija publicēta saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.pantu.

Amatpersonu atalgojums

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2015.gada decembrī

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Amatu iedalījums amatu grupās atbilstoši pamatfunkcijām

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas (mēneša darba algas, amatalgas) apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālājām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

 

Informācija publicēta saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu un Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumu Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 12.2 prim punktu.

 

Nomāto un iznomāto īpašumu saraksts

Nomāto un iznomāto īpašumu saraksts (01.05.2015.)

 

Dzeltena Black Normāls