Kādos gadījumos izsniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību?

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (turpmāk – atzinums asistentam) saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”:

 • personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:
  • noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
  • noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
   • ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās,
   • ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk,
   • ir garīgās veselības traucējumi.

Atzinumu asistentam sniedz vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu par invaliditāti noteikšanu. Pieņemot lēmumu par invaliditāti, VDEĀVK vienlaikus izvērtē arī personas veselības un funkcionālā stāvokļa atbilstību atzinuma asistentam izsniegšanas kritērijiem. Ja atzinums asistentam nav sniegts pieņemot lēmumu par invaliditātes noteikšanu, to pēc lēmuma pieņemšanas var pieprasīt iesniedzot iesniegumu.

Ja, nosakot invaliditāti, personas veselības un funkcionālais stāvoklis neatbilst asistenta pakalpojuma nepieciešamības kritērijiem, bet invaliditātes perioda laikā personas veselības un funkcionālais stāvoklis mainās vai būtiski pasliktinās, pēc personas iesnieguma saņemšanas VDEĀVK veic atkārtotu ekspertīzi, lai noteiktu indikācijas asistenta pakalpojuma nepieciešamībai.


Uz kādu atbalstu persona var pretendēt saņemot atzinumu asistentam?

Iespēja pieprasīt pabalstu par asistenta izmantošanu VSAA ir personai ar I grupas redzes invaliditāti. Detalizēta informācija par pabalstu pieejama VSAA tīmekļvietnē “Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

Iespēja saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldības sociālajā dienestā. Detalizēta informācija par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pašvaldībās pieejama Labklājības ministrijas tīmekļvietnē “Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti”.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu pašvaldībā bērnam no piecu līdz 18 gadu (neieskaitot) vecumam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, nepieciešams saņemt VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.