Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Privātuma politika

Privātuma politika

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 24.panta L un 2.punktu

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

1. Fizisko personu datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.

2. Fizisko personu datu aizsardzības politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Komisija) klientiem, apmeklētājiem, mājaslapas un e-pakalpojumu apmeklētājiem (turpmāk – Klients)..

3. Fizisko personu datu aizsardzības politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Komisijas Klients sniedz personas datus.

4. Komisija ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

5. Savā darbībā Komisija:

 • aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;
 • informē un izskaidro Klientam, kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kādiem mērķiem tie tiks izmantoti;
 • datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

6. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, vienotās reģistrācijas Nr. 90000151859, juridiskā adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002.

7. Personas datu apstrāde tiek veikta arī Komisijas teritoriālajās struktūrvienībās:

 • Daugavpils nodaļā: L.Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5404;
 • Rēzeknes nodaļā: 18.novembra ielā 41, Rēzekne, LV-4600;
 • Valmieras nodaļā: Jumaras ielā 195, Valmierā, LV-4201;
 • Gulbenes nodaļā: Ozolu iela 2a, Gulbene, LV-4401;
 • Liepājas nodaļā: Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401;
 • Kuldīgas nodaļā: Liepājas iela 34, Kuldīga, LV-3301;
 • Jelgavas nodaļā: Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3001;
 • Rīgas apvienotās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā: Stadiona iela 1, Jēkabpils, LV-5201, 406.kabinets

8. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

9. Komisija apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus:

 • personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, deklarētā un faktiskā adrese, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), izglītība, darba vieta, amats.
 • īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, satur ģenētiskos, biometriskos (sejas attēls) un veselības datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

10. Komisija apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • invaliditātes ekspertīzes veikšanai;
 • invaliditātes dokumentu sagatavošanai;
 • saimniecisko līgumu noslēgšanai;
 • iesniegumu izskatīšanai;
 • informācijas sniegšanai trešajām personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

11. Komisija apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpilde – lai izpildītu Komisijai saistošos ārējos normatīvos aktos noteikto pienākumu;
 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses;
 • saskaņā ar Klienta – Datu subjekta piekrišanu.

PERSONAS DATU IEGUVES VEIDS

12. Komisija personas datus iegūst:

 • uz personas iesnieguma pamata;
 • ja persona jautā plašāku informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem telefoniski vai elektroniski;
 • saņemot ziņas par personu ar viņa personas datiem no trešajām personām (iesniegums, sūdzības vai tml.);
 • apstrādājot no citām valsts un pašvaldības institūcijām saņemtos informācijas pieprasījumus par Datu subjektu.

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

13. Komisija, personas datu apstrādes ietvaros, nodrošina:

 • iespēju datu subjektam labot tā sniegtos personas datus, ja personas dati ir neprecīzi;
 • tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu;
 • bez nepamatotas kavēšanās ziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, lai novērstu kaitējumu fizisku personu tiesībām un brīvībām;
 • ja personas datu apstrādes nolūks mainās, pirms turpmākās to apstrādes informē konkrēto datu subjektu par datu apstrādes nolūka maiņu un tam sniedz attiecīgo papildus informāciju.

14. Komisijas darbiniekiem ir tiesības:

 • izmantot un apstrādāt personas datus atbilstoši darba pienākumiem, kas ir noteikti amata, darbību aprakstos un normatīvajos aktos;
 • apstrādāt personas datus tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

15. Komisijas darbinieki ir atbildīgi par personas datu aizsardzības nodrošināšanu pret netīšu vai ļaunprātīgu bojāšanu vai pārveidošanu visā informācijas aprites gaitā.

16. Komisija apstrādā Klienta personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Lai to īstenotu, pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas un analīzes programmatūras.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

17. Komisija neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus un līgumsaistību laikā iegūto informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • ja informācijas sniegšana trešajām personām, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm paredz normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

18. Nododot personas datus, Komisija nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

19. Komisija glabā personas datus tikai tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka normatīvie akti. Laika periods, cik ilgi Komisija saglabā personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

20. Komisija glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
 • normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
 • kamēr pastāv Komisijas leģitīma interese.

21. Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

22. Komisija nodrošina Klienta tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

23. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, norādot vēlamo atbildes saņemšanas kanālu:

 • rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • iesniedzot pieprasījumu elektroniski e-pakalpojumā „Iesniegums iestādei”;
 • e-pastā vdeavk@vdeavk.gov.lv  ar drošu elektronisku parakstu parakstītu.

24. Komisija sniedz atbildi Klientam normatīvajos aktos norādītajā kārtībā, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas kanālu.

25. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta Klientam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu) parakstu.

26. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, tālruņa Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv, ja uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

27. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot klātienē Komisijā, izmantojot e-pakalpojumus vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

28. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – klātienē elektroniski ar e-pasta starpniecību, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

29. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

30. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Personas datu aizsardzības speciālists Maija Mūrniece,

e-pasts: maija.murniece@vdeavk.gov.lv, tālrunis 67893718

06.05.2020.

Dzeltena Black Normāls