Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv)

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Iestādes privātuma politika

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 24.panta L un 2.punktu

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

1. Fizisko personu datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.

2. Fizisko personu datu aizsardzības politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Komisija) klientiem, apmeklētājiem, mājaslapas un e-pakalpojumu apmeklētājiem (turpmāk – Klients)..

3. Fizisko personu datu aizsardzības politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Komisijas Klients sniedz personas datus.

4. Komisija ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

5. Savā darbībā Komisija:

 • aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;
 • informē un izskaidro Klientam, kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kādiem mērķiem tie tiks izmantoti;
 • datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

6. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, vienotās reģistrācijas Nr. 90000151859, juridiskā adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002.

7. Personas datu apstrāde tiek veikta arī Komisijas teritoriālajās struktūrvienībās:

 • Daugavpils klientu apkalpošanas centrā: Viestura ielā 5, Daugavpils, LV - 5401;
 • Rēzeknes nodaļā: 18.novembra ielā 41, Rēzekne, LV-4600;
 • Valmieras nodaļā: Jumaras ielā 195, Valmierā, LV-4201;
 • Gulbenes klientu apkalpošanas centrs: Ozolu iela 2a, Gulbene, LV-4401;
 • Liepājas nodaļā: Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401;
 • Kuldīgas nodaļā: Liepājas iela 34, Kuldīga, LV-3301;
 • Jelgavas nodaļā: Pasta iela 43, Jelgava, LV-3001;
 • Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā: Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201.

8. Kontaktpersonas datu apstrādes jautājumos:

 • Fizisko personu datu aizsardzību Komisijā nodrošina SIA "Data Experts" (Reģ.Nr. 43603083353);
 • Kontaktpersona fizisko personu datu aizsardzības jautājumos Komisijā - Zane Mūrniece, e-pasts: Datu.Specialists@vdeavk.gov.lv, tālr.: +37162604683

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

9. Komisija apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus:

 • personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, deklarētā un faktiskā adrese, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), izglītība, darba vieta, amats.
 • īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, satur ģenētiskos, biometriskos (sejas attēls) un veselības datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

10. Komisija apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • invaliditātes ekspertīzes veikšanai;
 • invaliditātes dokumentu sagatavošanai;
 • saimniecisko līgumu noslēgšanai;
 • iesniegumu izskatīšanai;
 • informācijas sniegšanai trešajām personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

11. Komisija apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • normatīvo aktu izpilde – lai izpildītu Komisijai saistošos ārējos normatīvos aktos noteikto pienākumu;
 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses;
 • saskaņā ar Klienta – Datu subjekta piekrišanu.

PERSONAS DATU IEGUVES VEIDS

12. Komisija personas datus iegūst:

 • uz personas iesnieguma pamata;
 • ja persona jautā plašāku informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem telefoniski vai elektroniski;
 • saņemot ziņas par personu ar viņa personas datiem no trešajām personām (iesniegums, sūdzības vai tml.);
 • apstrādājot no citām valsts un pašvaldības institūcijām saņemtos informācijas pieprasījumus par Datu subjektu.

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

13. Komisija, personas datu apstrādes ietvaros, nodrošina:

 • iespēju datu subjektam labot tā sniegtos personas datus, ja personas dati ir neprecīzi;
 • tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu, neatļautu vai prettiesisku piekļuvi, izpaušanu, labošanu vai nozaudēšanu;
 • bez nepamatotas kavēšanās ziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, lai novērstu kaitējumu fizisku personu tiesībām un brīvībām;
 • ja personas datu apstrādes nolūks mainās, pirms turpmākās to apstrādes informē konkrēto datu subjektu par datu apstrādes nolūka maiņu un tam sniedz attiecīgo papildus informāciju.

14. Komisijas darbiniekiem ir tiesības:

 • izmantot un apstrādāt personas datus atbilstoši darba pienākumiem, kas ir noteikti amata, darbību aprakstos un normatīvajos aktos;
 • apstrādāt personas datus tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

15. Komisijas darbinieki ir atbildīgi par personas datu aizsardzības nodrošināšanu pret netīšu vai ļaunprātīgu bojāšanu vai pārveidošanu visā informācijas aprites gaitā.

16. Komisija apstrādā Klienta personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Lai to īstenotu, pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas un analīzes programmatūras.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

17. Komisija neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus un līgumsaistību laikā iegūto informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • ja informācijas sniegšana trešajām personām, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm paredz normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

18. Nododot personas datus, Komisija nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

19. Komisija glabā personas datus tikai tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka normatīvie akti. Laika periods, cik ilgi Komisija saglabā personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

20. Komisija glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
 • normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
 • kamēr pastāv Komisijas leģitīma interese.

21. Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

22. Komisija nodrošina Klienta tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

23. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, norādot vēlamo atbildes saņemšanas kanālu:

 • rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • iesniedzot pieprasījumu elektroniski e-pakalpojumā „Iesniegums iestādei”; (Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana)
 • e-pastā pasts@vdeavk.gov.lv  ar drošu elektronisku parakstu parakstītu.

24. Komisija sniedz atbildi Klientam normatīvajos aktos norādītajā kārtībā, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas kanālu.

25. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta Klientam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu) parakstu.

26. Ja uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, tālruņa nr.: +37167223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

27. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot klātienē Komisijā, izmantojot e-pakalpojumus vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

28. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – klātienē elektroniski ar e-pasta starpniecību, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

29. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

30. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.