Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Informācija par procesu pie ģimenes ārsta

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Invaliditātes noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību

Invaliditātes un darbspēju ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) veic:

  • personai ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, kuru dēļ tā nepārtraukti ārstējusies vismaz sešus mēnešus pirms ekspertīzes veikšanas dienas, tai ir radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi un to apliecina medicīniskie dokumenti.
  • Invaliditātes un darbspēju ekspertīzi var veikt ātrāk par 6 mēnešu termiņu, ja personai veselības traucējumi ir smagi un ar nelabvēlīgu prognozi vai ir radušies stabili funkcionēšanas ierobežojumi.

Ģimenes ārsta un citu speciālistu loma

Ģimenes vai ārstējošais ārsts sagatavo medicīnisko informāciju par savu pacientu, aizpildot Nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa o88/u). Lai atvieglotu veidlapas 088/u aizpildīšanu, var tikt izmantots palīgmateriāls ārstējošajiem ārstiem “Veselības traucējumu novērtēšanas kritēriji”, kā arī ieteikumi Nosūtījuma uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju aizpildīšanai.

Invaliditātes un darbspēju ekspertīzes ierosināšana

Lai veiktu invaliditātes un darbspēju ekspertīzi, persona vai tās likumiskais pārstāvis VDEĀVK attiecīgajā nodaļā iesniedz iesniegumu. To var izdarīt personīgi, elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • ģimenes vai ārstējošā ārsta nosūtījumu uz komisiju (veidlapa Nr.088/u);
  • personas vai likumiskā pārstāvja aizpildītu Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketu ;
  • citus personas medicīniskos dokumentus, ja ģimenes vai ārstējošais ārsts vai pati persona uzskata, ka tas ir nepieciešams invaliditātes ekspertīzei.

 

Dzeltena Black Normāls