Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Administratīvais process VDEĀVK

Saskaņā ar Invaliditātes likuma 9.pantu, personai ir tiesības Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  amatpersonu izdotos administratīvos aktus (lēmumu) apstrīdēt Valsts komisijas vadītājam, bet Valsts komisijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma  79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu (lēmumu) var apstrīdēt  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, un administratīvais process Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā tiek uzsākts, iesniedzot Valsts komisijas vadītājam adresētu iesniegumu:

 • nosūtot to kā pasta sūtījumu,
 • nosūtot uz e-pasta adresi vdeavk@vdeavk.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu,
 • personīgi Valsts komisijas Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļā Ventspils ielā 53, Rīgā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00,
 • izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai“,
 • iesniedzot to Valsts komisijas nodaļā, kas pieņēma lēmumu, kuru vēlaties apstrīdēt.

Ja objektīvu  iemeslu dēļ apstrīdēšanas termiņš ir nokavēts, persona, uz iesnieguma pamata, var lūgt to pagarināt, norādot  apstākļus, kuru dēļ termiņš  nokavēts, un iesniedzot attiecīgus  tam pierādījumus.

Iesniegumu noformē atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56.panta prasībām:

 • iesniegumam jābūt parakstītam,
 • jābūt ievērotām Valsts valodas likuma prasībām,
 • jābūt pievienotiem pilnvarojumu apliecinošiem dokumentiem, ja ir pārstāvība.

Ja iesniegums nebūs iesniegts latviešu valodā vai nebūs parakstīts, tas tiks atstāts bez tālākas virzības,  iesniedzējam tiks nosūtīta informācija  par šo trūkumu novēršanu.

Ja iesniegums par apstrīdēšanu  saskaņā ar  Administratīvā procesa likuma 77.pantu izteikts mutvārdos, iestāde to tūlīt noformē rakstveidā un iesniedzējs to paraksta.

Iesniegumā par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu norāda iesniedzēja datus – vārds, uzvārds, personas kods, korespondences adrese, kā arī:

 1. kuru administratīvo aktu apstrīd,
 2. kādā apjomā administratīvo aktu apstrīd (visu vai  kādā daļā),
 3. lūgumu.

Iesniegumā var norādīt arī apstrīdēšanas motīvus.

Personas, kurām ir apstrīdēšanas tiesības, var pārstāvēt  pilnvarotas personas. Šādos gadījumos iesniegumam par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu ir jāpievieno saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 38.pantu noteiktā kārtībā noformēts pilnvarojums.

Atbilde uz iesniegumu par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu tiks sniegta mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas ierakstītā pasta sūtījumā. Ja objektīvu iemeslu dēļ  minētajā termiņā  Jūsu apstrīdētais administratīvais akts (lēmums) nebūs izskatīts, ar Valsts komisijas vadītāja lēmumu izskatīšanas termiņš tiks pagarināts un par to Jums rakstiski paziņos. Valsts komisijas galīgo lēmumu Jūs saņemsiet kā pasta sūtījumu.

Dzeltena Black Normāls