Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Starptautiskie dokumenti

Eiropas Kopienu Padomes 14.06.1971. Regula (EEK) Nr. 1408/71 „Par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā”

Eiropas Kopienu Padomes 21.03.1972. Regula (EEK) Nr. 574/72 ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai Nr. 1408/71 „Par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un to ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas teritorijā”

Konvencija par personu ar invaliditāti

Dzeltena Black Normāls