Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Atzinumu sniegšana

Atzinums īpašās kopšanas pabalsta saņemšanai

Valsts sociālo pabalstu likums” nosaka, ka pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana.

Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniedz personai ar 1. invaliditātes grupu, kurai nepieciešama īpaša 24 stundu palīdzība, uzraudzība vai kopšana neatkarīgi no palīglīdzekļu lietošanas garīgo spēju ierobežojuma dēļ vai kuras pašaprūpes, mobilitātes un mājas dzīves aktivitātes novērtējums ir zemāks par 7 punktiem (atzinums balstīts uz Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra  noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 2.pielikumu).

Tiesības uz pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, rodas no dienas, kad invalīdam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalstu piešķir un izmaksā cilvēkam ar invaliditāti, un tā izmaksu pārtrauc, kad persona (invalīds) ievietota valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pabalsta apmēru nosaka Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr. 1608 „Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Atzinums par asistenta nepieciešamību

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, un kura atbilst šādiem kritērijiem:

  1. noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
  2. noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
  • ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās,
  • ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk,
  • ir garīgās veselības traucējumi.

Lai saņemtu Atzinumu par asistenta nepieciešamību pašvaldībā, persona ar invaliditāti (noteikta līdz 2012.gada 30.decembrim), iesniedz rakstisku iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļā, kurā tai ir noteikta invaliditāte. Iesniegumu var nogādāt personīgi, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu vdeavk@vdeavk.gov.lv vai izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu E-iesniegums iestādei.

 

Dzeltena Black Normāls