Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Invaliditātes apliecības izsniegšana

Invaliditātes apliecība ir numurēts stingrās uzskaites dokuments, kas apliecina personas invaliditāti. Invaliditātes apliecība ir laminēta, uz apdrukātas pamatnes  izgatavota noteiktas formas kartīte ar tās reversā iestrādātu karstspiedes hologrammu. Invaliditātes apliecības izsniegšanu nosaka MK noteikumi Nr. 450 “Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību”.

Invaliditātes apliecību Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniedz personai, kurai, pamatojoties uz lēmumu par invaliditātes noteikšanu, noteikta invaliditāte Latvijas Republikā. Lai sniegtu atbalstu personām ar invaliditāti, normatīvajos aktos ir paredzēti dažādi atvieglojumi pakalpojumu saņemšanā. Saņemot pakalpojumu, invaliditātes apliecība apliecina personas ar invaliditāti tiesisko stāvokli, proti, to, ka personai noteikta invaliditāte un persona ir tiesīga pakalpojumu izmantot ar normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem.

Invaliditātes apliecību personai ar invaliditāti, tās pilnvarotai personai vai likumiskajam pārstāvim izsniedz:

  • pēc pirmreizējas un atkārtotas invaliditātes noteikšanas,
  • ja tiek apstrīdēts vai pārbaudīts ārstu komisijas pieņemtais lēmums par invaliditātes noteikšanu,
  • ja invaliditātes apliecībai beidzies derīguma termiņš vai tā tiek izsniegta atkārtoti, ja tā nozaudēta, bojāta, gājusi bojā vai prettiesiski atņemta.

Invaliditātes apliecības termiņš un atkārtota invalīda apliecības izsniegšana

Personai ar invaliditāti, kurai invaliditāte noteikta uz noteiktu laiku, izsniegtās invaliditātes apliecības derīguma termiņš ir vienāds ar noteiktās invaliditātes termiņu. Ja invaliditāte noteikta bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa, izsniegtās invaliditātes apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi.

Lai invaliditātes apliecību saņemtu atkārtoti, persona vai tās pārstāvis jebkurā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodaļā iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt invaliditātes apliecību, norādot izsniegšanas iemeslu. Iesniegumu var iesniegt papīra dokumenta formā, iesniedzot to komisijā vai nosūtot pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti vai, izmantojot e-pakalpojumu Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana (www.latvija.lv).

Ja personai invaliditāte bez atkārtota pārbaudes termiņa (uz mūžu) noteikta līdz 1997.gadam un persona nav saņēmusi invaliditātes apliecību, iesniegumā lūdzam norādīt:

  1. invaliditātes noteikšanas gadu un VDEĀVK nodaļu, kurā veikta ekspertīze (dati ir norādīti personas rīcībā esošajā invaliditātes izziņā),
  2. uzvārdu invaliditātes noteikšanas laikā, ja tas ticis mainīts.

Ja personai ir iespējams, iesniegumam var pievienot invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju. Šie dati palīdzēs iestādes darbiniekiem ātrāk aktualizēt datus par personai noteikto invaliditāti un sagatavot invaliditātes apliecību.

Invaliditātes apliecību iestāde nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Personas fotogrāfija uz invalīda apliecības

Lai iegūtu personas fotogrāfiju, kas nepieciešama invaliditātes apliecības izgatavošanai, personu nofotografē komisijas nodaļā. Ja persona nevar ierasties veselības stāvokļa dēļ, fotogrāfiju var iesniegt personas pārstāvis – fotogrāfijas veidā vai digitālo attēlu (zibatmiņa/USB). Bērnam līdz triju gadu vecumam fotogrāfija apliecībā nav nepieciešama.

Ja iesniegums ar lūgumu atkārtoti izsniegt apliecību tiek nosūtīts pa pastu, iesniegts elektroniska dokumenta formā vai elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv), iesniegumam pievieno sejas fotogrāfiju vai digitālo attēlu.

Kad izsniedz invaliditātes apliecību un cik tas maksā?

Pēc lēmuma pieņemšanas par invaliditātes noteikšanu vai iesnieguma par atkārtotas invaliditātes apliecības izsniegšanu saņemšanas, invaliditātes apliecību izsniedz vai nosūta ierakstītā pasta sūtījumā. Invaliditātes apliecību izsniedz bez maksas.

Dzeltena Black Normāls