Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Invaliditātes apliecības izsniegšana

Invaliditātes apliecība ir numurēts stingrās uzskaites dokuments, kas apliecina personas invaliditāti. Invaliditātes apliecība ir laminēta, uz apdrukātas pamatnes  izgatavota noteiktas formas kartīte ar tās reversā iestrādātu karstspiedes hologrammu. Invaliditātes apliecības izsniegšanu nosaka MK noteikumi Nr. 450 Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību.

Invaliditātes apliecību Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniedz personai, kurai, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes aktu, noteikta invaliditāte Latvijas Republikā. Lai sniegtu atbalstu personām ar invaliditāti, normatīvajos aktos ir paredzēti dažādi atvieglojumi pakalpojumu saņemšanā. Saņemot pakalpojumu, apliecība apliecina personas ar invaliditāti tiesisko stāvokli, proti, to, ka personai noteikta invaliditāte un persona ir tiesīga pakalpojumu izmantot ar normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem.

Invaliditātes apliecību invalīdam, invalīda pilnvarotai personai vai bērna invalīda likumiskajam pārstāvim iesniedz:

 • pēc pirmreizējas un atkārtotas invaliditātes noteikšanas,
 • ja tiek apstrīdēts vai pārbaudīts ārstu komisijas pieņemtais lēmums par invaliditātes noteikšanu,
 • ja invalīda apliecībai beidzies derīguma termiņš vai invalīda apliecība tiek izsniegta atkārtoti, ja tā nozaudēta, bojāta, gājusi bojā vai prettiesiski atņemta.

Apliecības termiņš un atkārtota invalīda apliecības izsniegšana

Invalīdam, kuram invaliditāte noteikta uz noteiktu laiku, izsniegtās invaliditātes apliecības derīguma termiņš ir vienāds ar noteiktās invaliditātes termiņu. Invalīdam, kuram invaliditāte noteikta bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa, izsniegtās invalīda apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu.

Lai apliecību saņemtu atkārtoti, persona vai tās pārstāvis jebkurā komisijas nodaļā iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt apliecību, norādot izsniegšanas iemeslu. Iesniegumu var iesniegt papīra dokumenta formā, iesniedzot to komisijā vai nosūtot pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti vai, izmantojot e-paklpojumu Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana (www.latvija.lv).

Ja personai invaliditāte bez atkārtota pārbaudes termiņa (uz mūžu) noteikta līdz 1997.gadam un persona nav saņēmusi invaliditātes apliecību, iesniegumā lūdzam norādīt:

 1. invaliditātes noteikšanas gadu un VDEĀVK nodaļu, kurā veikta ekspertīze (dati ir norādīti personas rīcībā esošajā invaliditātes izziņā),
 2. uzvārdu invaliditātes noteikšanas laikā, ja tas ticis mainīts,
 3. gadu, kad personai noteikta transporta izdevumu kompensācija.

Ja personai ir iespējams, iesniegumam var pievienot invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju un dokumenta par transporta izdevumu kompensēšanu kopiju. Šie dati palīdzēs iestādes darbiniekiem ātrāk aktualizēt datus par personai noteikto invaliditāti un sagatavot apliecību.

Apliecību iestāde nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Personas fotogrāfija uz invalīda apliecības

Lai iegūtu personas fotogrāfiju, kas nepieciešama invalīda apliecības izgatavošanai, personu nofotografē komisijas nodaļā. Ja persona nevar ierasties veselības stāvokļa dēļ, fotogrāfiju var iesniegt personas pārstāvis – fotogrāfijas veidā vai digitālo attēlu (zibatmiņa/USB). Bērnam līdz triju gadu vecumam fotogrāfija apliecībā nav nepieciešama.

Ja iesniegums ar lūgumu atkārtoti izsniegt apliecību tiek nosūtīts pa pastu, iesniegts elektroniska dokumenta formā vai elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv), iesniegumam pievieno sejas fotogrāfiju vai digitālo attēlu, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām.

Iesniegtajai fotogrāfijai jāatbilst šādiem galvenajiem kritērijiem (visus kritērijus skatiet MK noteikumu Nr. 450 Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību 2.pielikumā):

 • tā ir 35×45 mm liela, personas seja no zoda līdz matu augšanas līnijai aizņem 70-80% no vertikālā fotogrāfijas augstuma,
 • personas attēls ir uz vienkrāsaina, gaiša fona, pretskatā, fotogrāfijas centrā,
 • acis atvērtas un nav aizsegtas (ar matiem, tonētiem briļļu stikliem), skatiens neitrāls, vērsts uz kameru,
 • sejas izteiksme – ikdienišķa, dabiska, neitrāla,
 • fonā nav redzamas citas personas, priekšmeti vai ēnas,
 • fotogrāfijas otrā pusē ir fotodarbnīcas spiedogs, kurā norādīts fotogrāfijas izgatavošanas datums.

Kad izsniedz invaliditātes apliecību un cik tas maksā?

Invaliditātes apliecību izsniedz vai nosūta ierakstītā pasta sūtījumā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par invaliditātes noteikšanu vai iesnieguma par atkārtotas invaliditātes apliecības izsniegšanu saņemšanas. Apliecību izsniedz bez maksas.

Dzeltena Black Normāls