Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija

Stratēģija

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006.gada 13.decembra Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk-Konvencija), kas Latvijas Republikā stājās spēkā 2010.gada 31.martā, noteikto un

  • vadoties, ka ar invaliditāti saistītie jautājumi ir jāiekļauj attiecīgajās ilgtspējīgas attīstības stratēģijās,
  • atzīstot arī personu ar invaliditāti daudzveidību un to cilvēktiesības,
  • piedaloties Konvencijas Pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanā, lai sasniegtu tajās izvirzītos mērķus, rīcības virzienus, pamatprincipus un sasniedzamos rezultātus, Valsts komisija nosaka šādu darbības stratēģiju.

Mandāts:

Valsts komisija ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi Invaliditātes likumā noteiktajām personām.

Misija:

Valsts komisija sniedz veselības un funkcionālo spēju izvērtēšanas pakalpojumu, lai klientiem, kuri atbilst invaliditātes un prognozējamas invaliditātes kritērijiem, noteiktu statusu, kas dod tiesības uz sociālās aizsardzības atbalsta pasākumiem un citiem valsts noteiktajiem atvieglojumiem.

Vīzija:

Kompakta, efektīva un uz attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā augsti kvalificēts personāls un kura ir atvērta, un uz klienta vajadzību nodrošināšanu orientēta.

Prioritātes:

  1. Optimizēt personāla noslodzi, uzlabot personāla kvalifikāciju, palielināt atlīdzību un uzlabot darba apstākļus.
  2. Ieviest pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas balstīta uz personas veselības, funkcionālo spēju un vispārējo darbspēju novērtēšanu.

 

Stratēģija 2017 (atvērt šeit)

Stratēģija 2016 (atvērt šeit)

2016.gadā aktualizēta stratēģija (atvērt šeit)

 

 

Dzeltena Black Normāls