Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu
valsts komisija
Izvēne

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana un reģistrācija

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. (Trauksmes celšanas likums, 1.p. ceturtā daļa).

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:

  • izmantojot Valsts kancelejas sagatavotu veidlapu, ko var lejuplādēt šeit (veidlapa);
  • rakstiski brīvā formā, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  • mutiski.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

  • ievietojot to Ventspils ielā 53, Rīgā 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē ar uzrakstu “Trauksmes ziņojumi Veselības un darbspēju ekspertīzes  ārstu valsts komisijai”;
  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksme@vdeavk.gov.lv
  • iesniedzot to personīgi kontaktpersonai;
  • nosūtot uz e-adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz elektroniskā pasta adresi – vdeavk@vdeavk.gov.lv,  norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  • pasta sūtījumā (vēlams ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”).

Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.

Kontaktpersona saņemto trauksmes cēlēja iesniegumu nekavējoties reģistrē speciāli izveidotā reģistrā, ievērojot normatīvajos aktos par ierobežotas pieejamības dokumentu apstrādi noteiktās prasības.

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos

Pirmstiesas strīdu izskatīšanas un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Mackeviča, e-pasts: kristine.mackevica@vdeavk.gov.lv, darbavietas atrašanās: Ventspils iela 53, Rīga

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos

Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas vadītāja Maija Mūrniece, e-pasts: maija.murniece@vdeavk.gov.lv ,darbavietas atrašanās: Ventspils iela 53, Rīga

Dzeltena Black Normāls