Translated by machine translator

Civilians of Ukraine with functional limitations who stay in the Republic of Latvia with a valid long-term visa or residence permit have the right to undergo a disability examination in Latvia from May 27, 2022.


If you are a citizen of Ukraine and you:

 • There is a certain disability in Ukraine, but in Latvia you want to organise disability documents for the first time;
 • Are medical documents demonstrating health disorders, their severity and their impact on functional capabilities. 
 • Having or not having a disability in Ukraine;
 • There are no medical documents confirming health disorders, their severity and impact on functional abilities.

SMC must submit:

1. Application;

2. Medical records;

3. Self-assessment questionnaire;

4. A copy of the long-term visa or residence permit (if possible);

5. Other documents, if you consider that they are necessary for carrying out an expert-examination of the disability.

1. Application;

2. Referral of family doctor in Latvia;

3. Self-assessment questionnaire;

4. A copy of the long-term visa or residence permit (if possible);

5. Other documents, if you consider that they are necessary for carrying out an expert-examination of the disability.

 1. Information to be provided in the submission:

  1. name, surname;
  2. personal code assigned in Latvia;
  3. residential address in Latvia;
  4. communication (phone number) and the preferred way of receiving the decision (in person, upon arrival at the institution, or by post in the territory of Latvia);
  5. information about a family doctor in Latvia - name, surname, location of practice.

If the submission regarding the Ukrainian civilian population is submited by his or her legal representative, the form and basis of representation shall be indicated in the submission, as well as the data of the representative (given name, surname number, address of residence inLatvia, telephone number or e-mail address). A copy of the document certifying representation rights shall be attached to the application.

The application may be made in a free form or using the available application form.

A Ukrainian civilian aged 18 must also submit a completed self-assessment questionnaire.

Documents prepared for the disability expert-examination may be submitted to:

 1. On-site in any of the SMC departments;
 2. Sending by mail to the address Ventspils iela 53, Riga, LV-1002;
 3. Sending documents with a secure electronic signature to an e-mail pasts@vdeavk.gov.lv
 4. Using the www.latvija.lv e-service - "Application for conducting a disability examination"

Information and advice on services can be obtained by calling +371 29 632 807 or +371 67 614 885, or by writing to e-mail konsultacijas@vdeavk.gov.lv .


UA

Українські цивільні особи з обмеженнями функціональності, які проживають в Латвії з дійсним довгостроковим дозволом на візу або проживання, з 27 травня має право провести експертизу інвалідності в Латвії.

Інвалідність встановлюється на термін, що не перевищує термін придатності довгострокової візи або дозволу на проживання.

Якщо ви громадянин України і ви:

 • В Украіні має певну категоріна інвалідність;
 • Існують медичні документи, які підтверджують розлади здоров 'я, ступінь їх тяжкості та вплив на функціональні можливості.
 • Немаєте визначеної інвалідності в Украіні;
 • Не існує медичних документів, які підтверджують порушення здоров 'я, ступінь їх тяжкості та вплив на функціональні можливості.

Для експертизи здоров 'я та працездатності:

1. Подання (див. нижче);

2. Медичні документи;

3. Анкету самооцінки (див. нижче);

4. Копію довгострокової візи або дозволу на проживання (якщо можливо);

5. Інші документи, якщо ви вважаєте, що вони необхідні для експертизи інвалідності.

1. Подання (див. нижче);

2.Сімейний лікар в Латвії;

3.Анкету самооцінки (див. нижче);

4.Копію довгострокової візи або дозволу на проживання (якщо можливо);

5.Інші документи, якщо ви вважаєте, що вони необхідні для експертизи інвалідності.

 1. Відомості для поданно:

 1. Ім'я, прізвище;
 2. Призначений персональний код Латвії;
 3. Адреса проживання в Латвії;
 4. Номер телефону і бажаний спосіб отримання рішення (особисто після прибуття в установу або поштою на території Латвії);
 5. Информациі про смейного рікаря в Латвії - им'я, прізвище, местонахождение практики.

Якщо заяву про українськуго цивільного особуня подают його законний представник, то в заяві вказуються тип і підстаби представництва, а також дані оюпредставника (ім 'я, прізвище, особистий код, адреса проживання в Латвії, номер телефону або електронна пошта). Додана до заяви копія документа, що засвідчує права представника.

Подання можна надіслати у вільній формі або за допомогою наявної форми.

Українська цивільна особа, якій виповнилося 18 років, також повинна подавати заповнену анкету самооцінки

Документи, підготовлені для експертизи інвалідності, можуть бути подані:

 1. У будь-якому відділі державної комісії лікаріз експертизи здоров 'я та працездатності;
 2. При відправці поштою на адресу вулиці Вентспілс 53, Рига, LV-1002.
 3. Надсилання документів із захищеним електронним підписом на електронну пошту pasts@vdeavk.gov.lv.
 4. За допомогою сервісу державного управління на порталі www.latvija.lv електронної служби – «Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu».

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, НАДІСЛАНИХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (звернемо увагу на машинний переклад):

1. Додаток;

2. Анкета самооцінки функціональніх можливостеі.

Інформацію та консультації щодо послуг можна отримати, зателефонувавши на номер +371 29 632 807 або +371 67 614 885, або написавши на електронну пошту konsultacijas@vdeavk.gov.lv