Ukrainas civiliedzīvotājam ir tādas pašas tiesības uz invaliditātes ekspertīzi, kādas Invaliditātes likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, kā arī uz atbalsta pasākumiem invaliditātes seku mazināšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja viņš uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta šajā likumā noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi. Invaliditāti Ukrainas civiliedzīvotājam nosaka uz laiku, kas nepārsniedz šajā likumā noteiktajā kārtībā izsniegtās ilgtermiņa vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu.

Ja esi Ukrainas civiliedzīvotājs un Tev:

 • Ukrainā ir noteikta invaliditāte un ir medicīniskie dokumenti, kas apliecina veselības traucējumus, to smaguma pakāpi un ietekmi uz funkcionālajām spējām, bet Latvijā invaliditātes dokumentus vēlies kārtot pirmo reizi;
 • Ukrainā nav noteikta invaliditāte un nav medicīniskie dokumenti, kas apliecina veselības traucējumus, to smaguma pakāpi un ietekmi uz funkcionālajām spējām vai invaliditātes ekspertīze Latvijā tiek veikta atkārtoti;

VDEĀVK iesniedz:

1.Iesniegumu (skatīt zemāk);

2.Medicīniskos dokumentus;

3.Pašnovērtējuma anketu (skatīt zemāk);

4.Ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);

5.Citus dokumentus, ja uzskati, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

1.Iesniegumu (kas iekļauj pašnovērtējuma anketu) (skatīt zemāk);

2.Ģimenes ārsta Latvijā nosūtījumu;

3. Ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);

4.Citus dokumentus, ja uzskati, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

 1. Iesniegumā norādāmā informācija:

  1. vārds, uzvārds;
  2. Latvijā piešķirtais personas kods;
  3. dzīvesvietas adrese Latvijā;
  4. saziņas (telefona nr.) un vēlamais lēmuma saņemšanas veids (personīgi, ierodoties iestādē, vai pa pastu Latvijas teritorijā);
  5. informācija par ģimenes ārstu Latvijā - vārds, uzvārds, prakses atrašanās vieta, tālrunis.

Ja atkārtotas invaliditātes noteikšanas iesniegumu par Ukrainas civiliedzīvotāju iesniedz tā likumiskais pārstāvis, iesniegumā norāda pārstāvības veidu un pamatu, kā arī pārstāvja datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese Latvijā, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese). Iesniegumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (piemēram dzimšanas apliecības kopiju, pasē ievietotās informācijas kopiju).

Pašnovērtējuma anketa jāiesniedz Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

Invaliditātes ekspertīzei sagatavotos dokumentus var iesniegt:

 1. Klātienē jebkurā no VDEĀVK apkalpošanas nodaļām;
 2. Sūtot pasta sūtījumā uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;
 3. Sūtot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pasts@vdeavk.gov.lv
 4. Izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu - "Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu"

IESNIEDZAMO DOKUMENTU PARAUGI UKRAIŅU VALODĀ (vēršam uzmanību, ka teksts ir mašīntulkots):

 1. Iesniegums;
 2. Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz tālruni+371 29 632 807 vai +371 67 614 885, vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@vdeavk.gov.lv


UA

Цивільний резидент України має однакове право на експертизу інвалідності, яка встановлена ​​Законом про інвалідність для громадян Латвії та негромадян Латвії, а також на підтримку заходів щодо зменшення наслідків інвалідності відповідно до законів та нормативними актами Латвійської Республіки, якщо він перебуває в Латвійській Республіці з дійсною довгостроковою візою або дозволом на тимчасове проживання, виданим при цьому в установленому законом порядку, якщо цим законом не передбачено інше. Інвалідність цивільному громадянину України встановлюється на строк, що не перевищує строку дії довгострокової візи або посвідки на тимчасове проживання, виданої відповідно до цього Закону.

Якщо ви громадянин України і ви:

 • В Україні встановлено інвалідність і є медичні документи, які підтверджують розлади здоров’я, їх тяжкість і вплив на функціональні можливості, а в Латвії ви хочете оформити документи про інвалідність вперше;
 • В Україні немає встановленої інвалідності та відсутні медичні документи, що підтверджують розлади здоров’я, ступінь їх тяжкості та вплив на функціональні можливості, або в Латвії експертиза інвалідності проводиться повторно;

Для експертизи здоров 'я та працездатності:

1. Подання (див. нижче);

2. Медичні документи;

3. Анкету самооцінки (див. нижче);

4. Копію довгострокової візи або дозволу на проживання (якщо можливо);

5. Інші документи, якщо ви вважаєте, що вони необхідні для експертизи інвалідності.

1. Подання (що включає анкету для самооцінки) (див. нижче);

2. Направлення від сімейного лікаря в Латвії;

3. Копія довгострокової візи або посвідки на проживання (за можливості);

4. Інші документи, якщо вважаєте, що вони необхідні для проведення експертизи непрацездатності.

 1. Відомості для поданно:

 1. Ім'я, прізвище;
 2. Призначений персональний код Латвії;
 3. Адреса проживання в Латвії;
 4. Номер телефону і бажаний спосіб отримання рішення (особисто після прибуття в установу або поштою на території Латвії);
 5. Информациі про смейного рікаря в Латвії - им'я, прізвище, местонахождение практики, номер телефону.

У разі якщо заяву про повторне встановлення інвалідності громадянину України подає його законний представник, зазначаються форма та підстави подання, а також дані представника (прізвище, ім’я, по батькові, ІПН, адреса проживання в Латвії, номер телефону). або адреса електронної пошти) вказується в заяві. До заяви додається копія документа, що підтверджує право на представництво (наприклад, копія свідоцтва про народження, копія відомостей, внесених у паспорт).

Українська цивільна особа, якій виповнилося 18 років, також повинна подавати заповнену анкету самооцінки

Документи, підготовлені для експертизи інвалідності, можуть бути подані:

 1. У будь-якому відділі державної комісії лікаріз експертизи здоров 'я та працездатності;
 2. При відправці поштою на адресу вулиці Вентспілс 53, Рига, LV-1002.
 3. Надсилання документів із захищеним електронним підписом на електронну пошту pasts@vdeavk.gov.lv.
 4. За допомогою сервісу державного управління на порталі www.latvija.lv електронної служби – «Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu».

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, НАДІСЛАНИХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (звернемо увагу на машинний переклад):

1. Додаток;

2. Анкета самооцінки функціональніх можливостеі.

Інформацію та консультації щодо послуг можна отримати, зателефонувавши на номер +371 29 632 807 або +371 67 614 885, або написавши на електронну пошту konsultacijas@vdeavk.gov.lv


RU

Гражданский житель Украины имеет такое же право на освидетельствование инвалидности, которое установлено Законом об инвалидности для граждан Латвии и неграждан Латвии, а также на поддержку мероприятий по уменьшению последствий инвалидности в соответствии с законами и правил Латвийской Республики, если он находится в Латвийской Республике с действующей долгосрочной визой или временным видом на жительство, выданным в ней в установленном законом порядке, насколько настоящим законом не установлено иное. Инвалидность гражданскому гражданину Украины устанавливается на срок, не превышающий срок действия долгосрочной визы или разрешения на временное проживание, выданных в соответствии с настоящим Законом.

Если Bы являетесь гражданским населением Украины и у Вас:

 • В Украине установлена ​​инвалидность и есть медицинские документы, удостоверяющие нарушения здоровья, их тяжесть и влияние на функциональные возможности, а в Латвии оформить документы об инвалидности хотите впервые;
 • В Украине не установлена ​​инвалидность и отсутствуют медицинские документы, подтверждающие нарушения здоровья, степень их тяжести и влияние на функциональные возможности, либо экспертиза инвалидности проводится повторно в Латвии;

В Государственную комиссию по экспертизе здоровья и трудоспособности необходимо представить: 

1. Заявление (см. ниже);

2. Медицинские документы;

3. Анкету самооценки (см. ниже);

4. Копия долгосрочной визы или вида на жительство (если возможно);

5. Другие документы, если считаете, что они необходимы для проведения экспертизы инвалидности.

1.  Заявление ( включая aнкету самооценки) (см. ниже);

2.  Направление семейного врача в Латвии;

3. Копия долгосрочной визы или вида на жительство (если возможно);

4. Другие документы, если считаете, что они необходимы для проведения экспертизы инвалидности.

 1. Указываемая в заявлении информация:

  1. Имя, фамилия;
  2. Персональный код в Латвии;
  3. Адрес места жительства в Латвии;
  4. Способ связи (номер телефона) и желаемый способ получения решения (лично при прибытии в учреждение или по почте на территории Латвии);
  5. Информация о семейном враче в Латвии – имя, фамилия, место нахождения практики.

Если заявление о повторном установлении инвалидности гражданину Украины подает его законный представитель, форма и основание представления, а также данные представителя (имя, фамилия, личный код, адрес проживания в Латвии, номер телефона или адрес электронной почты) указывается в заявлении. К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего право представительства (например, копия свидетельства о рождении, копия сведений, внесенных в паспорт).

Гражданское население Украины, достигшее 18-летнего возраста, должно представить также заполненную анкету самооценки функциональных способностей

Документы могут быть представлены:

 1. Лично в любом отделении обслуживания VDEAVK;
 2. Отправляя по почте на адрес VDEAVK,ул. Вентспилс 53, Рига, LV-1002;
 3. Отправка документов с безопасной электронной подписью на электронную почту pasts@vdeavk.gov.lv;
 4. С помощью э-услуги www.latvija.lv - «Подача в VDEĀAVK о проведении экспертизы инвалидности».

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ (обращаем внимание на то, что текст машинно переводится):

Информацию и консультации по услугам можно получить по телефону +371 29 632 807 или +371 67 614 885 или по электронной почте konsultacijas@vdeavk.gov.lv .