Ukrainas civiliedzīvotājiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kuri uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, no š.g.27.maija ir tiesības veikt invaliditātes ekspertīzi Latvijā.

Invaliditāte tiek noteikta uz laiku, kas nepārsniedz ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu.

Ja esi Ukrainas civiliedzīvotājs un Tev:

 • Ukrainā ir noteikta invaliditāte;
 • Ir medicīniskie dokumenti, kas apliecina veselības traucējumus, to smaguma pakāpi un ietekmi uz funkcionālajām spējām.
 • Ukrainā ir/nav noteikta invaliditāte;
 • Nav medicīnisko dokumentu, kas apliecina veselības traucējumus, to smaguma pakāpi un ietekmi uz funkcionālajām spējām. 

VDEĀVK iesniedz:

1.Iesniegumu (skatīt zemāk);

2.Medicīniskos dokumentus;

3.Pašnovērtējuma anketu (skatīt zemāk);

4.Ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);

5.Citus dokumentus, ja uzskati, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

1.Iesniegumu (skatīt zemāk);

2.Ģimenes ārsta Latvijā nosūtījumu;

3.Pašnovērtējuma anketu (skatīt zemāk);

4. Ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);

5.Citus dokumentus, ja uzskati, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

 1. Iesniegumā norādāmā informācija:

  1. vārds, uzvārds;
  2. Latvijā piešķirtais personas kods;
  3. dzīvesvietas adrese Latvijā;
  4. saziņas (telefona nr.) un vēlamais lēmuma saņemšanas veids (personīgi, ierodoties iestādē, vai pa pastu Latvijas teritorijā);
  5. informācija par ģimenes ārstu Latvijā - vārds, uzvārds, prakses atrašanās vieta.

Ja iesniegumu par Ukrainas civiliedzīvotāju iesniedz tā likumiskais pārstāvis, iesniegumā norāda pārstāvības veidu un pamatu, kā arī pārstāvja datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese Latvijā, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese). Iesniegumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Iesniegumu var sniegt brīvā formā vai arī izmantojot pieejamo Iesnieguma veidlapu.

Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, jāiesniedz arī aizpildīta  Pašnovērtējuma anketa.

Invaliditātes ekspertīzei sagatavotos dokumentus var iesniegt:

 1. Klātienē jebkurā no VDEĀVK apkalpošanas nodaļām;
 2. Sūtot pasta sūtījumā uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;
 3. Sūtot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pasts@vdeavk.gov.lv
 4. Izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu - "Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu"

IESNIEDZAMO DOKUMENTU PARAUGI UKRAIŅU VALODĀ (vēršam uzmanību, ka teksts ir mašīntulkots):

 1. Iesniegums;
 2. Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz tālruni+371 29 632 807 vai +371 67 614 885, vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@vdeavk.gov.lv


UA

Українські цивільні особи з обмеженнями функціональності, які проживають в Латвії з дійсним довгостроковим дозволом на візу або проживання, з 27 травня має право провести експертизу інвалідності в Латвії.

Інвалідність встановлюється на термін, що не перевищує термін придатності довгострокової візи або дозволу на проживання.

Якщо ви громадянин України і ви:

 • В Украіні має певну категоріна інвалідність;
 • Існують медичні документи, які підтверджують розлади здоров 'я, ступінь їх тяжкості та вплив на функціональні можливості.
 • Немаєте визначеної інвалідності в Украіні;
 • Не існує медичних документів, які підтверджують порушення здоров 'я, ступінь їх тяжкості та вплив на функціональні можливості.

Для експертизи здоров 'я та працездатності:

1. Подання (див. нижче);

2. Медичні документи;

3. Анкету самооцінки (див. нижче);

4. Копію довгострокової візи або дозволу на проживання (якщо можливо);

5. Інші документи, якщо ви вважаєте, що вони необхідні для експертизи інвалідності.

1. Подання (див. нижче);

2.Сімейний лікар в Латвії;

3.Анкету самооцінки (див. нижче);

4.Копію довгострокової візи або дозволу на проживання (якщо можливо);

5.Інші документи, якщо ви вважаєте, що вони необхідні для експертизи інвалідності.

 1. Відомості для поданно:

 1. Ім'я, прізвище;
 2. Призначений персональний код Латвії;
 3. Адреса проживання в Латвії;
 4. Номер телефону і бажаний спосіб отримання рішення (особисто після прибуття в установу або поштою на території Латвії);
 5. Информациі про смейного рікаря в Латвії - им'я, прізвище, местонахождение практики.

Якщо заяву про українськуго цивільного особуня подают його законний представник, то в заяві вказуються тип і підстаби представництва, а також дані оюпредставника (ім 'я, прізвище, особистий код, адреса проживання в Латвії, номер телефону або електронна пошта). Додана до заяви копія документа, що засвідчує права представника.

Подання можна надіслати у вільній формі або за допомогою наявної форми.

Українська цивільна особа, якій виповнилося 18 років, також повинна подавати заповнену анкету самооцінки

Документи, підготовлені для експертизи інвалідності, можуть бути подані:

 1. У будь-якому відділі державної комісії лікаріз експертизи здоров 'я та працездатності;
 2. При відправці поштою на адресу вулиці Вентспілс 53, Рига, LV-1002.
 3. Надсилання документів із захищеним електронним підписом на електронну пошту pasts@vdeavk.gov.lv.
 4. За допомогою сервісу державного управління на порталі www.latvija.lv електронної служби – «Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu».

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, НАДІСЛАНИХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (звернемо увагу на машинний переклад):

1. Додаток;

2. Анкета самооцінки функціональніх можливостеі.

Інформацію та консультації щодо послуг можна отримати, зателефонувавши на номер +371 29 632 807 або +371 67 614 885, або написавши на електронну пошту konsultacijas@vdeavk.gov.lv


RU

Гражданское население Украины с ограничениями функционирования, которые находятся в Латвийской Республике с действительной долгосрочной визой или с видом на жительство, с  27 мая 2022 года имеет право проводить экспертизу инвалидности в Латвии.

Инвалидность устанавливается на срок, не превышающий срок действия долгосрочной визы или вида на жительство.

Если Bы являетесь гражданским населением Украины и у Вас:

 • В Украине установлена инвалидность;
 • Имеются медицинские документы, подтверждающие нарушения здоровья, степень их тяжести и влияние на функциональные способности.
 • В Украине есть/не установлена инвалидность;
 • Нет медицинских документов, удостоверяющих нарушения здоровья, степень их тяжести и влияние на функциональные способности.

В Государственную комиссию по экспертизе здоровья и трудоспособности необходимо представить: 

1. Заявление (см. ниже);

2. Медицинские документы;

3. Анкету самооценки (см. ниже);

4. Копия долгосрочной визы или вида на жительство (если возможно);

5. Другие документы, если считаете, что они необходимы для проведения экспертизы инвалидности.

1.  Заявление (см. ниже);

2.  Направление семейного врача в Латвии;

3.  Анкету самооценки (см. ниже);

4. Копия долгосрочной визы или вида на жительство (если возможно);

5. Другие документы, если считаете, что они необходимы для проведения экспертизы инвалидности.

 1. Указываемая в заявлении информация:

  1. Имя, фамилия;
  2. Персональный код в Латвии;
  3. Адрес места жительства в Латвии;
  4. Способ связи (номер телефона) и желаемый способ получения решения (лично при прибытии в учреждение или по почте на территории Латвии);
  5. Информация о семейном враче в Латвии – имя, фамилия, место нахождения практики.

Если заявление о гражданском гражданстве Украины подается его законным представителем, в заявлении указывается вид и основание представительства, а также данные представителя (имя, фамилия, личный код, адрес места жительства в Латвии, номер телефона или адрес электронной почты). К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего право представительства.

Заявление может быть предоставлено в свободной форме или же с использованием доступной бланка заявления.

Гражданское население Украины, достигшее 18-летнего возраста, должно представить также заполненную анкету самооценки функциональных способностей

Документы могут быть представлены:

 1. Лично в любом отделении обслуживания VDEAVK;
 2. Отправляя по почте на адрес VDEAVK,ул. Вентспилс 53, Рига, LV-1002
 3. Отправка документов с безопасной электронной подписью на электронную почту pasts@vdeavk.gov.lv

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ (обращаем внимание на то, что текст машинно переводится):

Право на специальное пособие по уходу начинает действовать  со дня выдачи украинскому гражданскому населению заключения VDEĀVK. Предоставление пособия оценивается и выплачивается Агентством государственного социального страхования.

Информацию и консультации по услугам можно получить по телефону +371 29 632 807 или +371 67 614 885 или по электронной почте konsultacijas@vdeavk.gov.lv .

Ukrainas civiliedzīvotājiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kuri uzturas Latvijas Republikā ar derīgu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, no š.g. 27.maija ir tiesības vērsties Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lai saņemtu atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību (turpmāk – atzinums), kas dod tiesības uz bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana (turpmāk kopā – pabalsts),  ja:

 1. personai Ukrainā noteikta I invaliditātes grupa A apakšgrupā;
 2. bērnam Ukrainā ir noteikts invaliditātes statuss A apakšgrupā.

Atzinums tiek sniegts uz laiku līdz 2022. gada 31. oktobrim. Šajā gadījumā, izsniedzot atzinumu, invaliditāte netiek noteikta.

Lai saņemtu atzinumu, persona vai bērna likumiskais pārstāvis VDEĀVK iesniedz:

 1. Brīvas formas iesniegumu, vai arī izmanto pieejamo Iesnieguma formu (iesnieguma paraugs ukraiņu valodā), iekļaujot informāciju par sevi:
  1. vārds, uzvārds;
  2. Latvijā piešķirtais personas kods;
  3. dzīvesvietas adrese Latvijā;
  4. saziņas (telefona nr.) un vēlamais lēmuma saņemšanas veids (personīgi, ierodoties iestādē, vai pa pastu Latvijas teritorijā);
  5. informācija par ģimenes ārstu Latvijā – vārds, uzvārds, prakses atrašanās vieta;
  6. kredītiestādes vai pasta norēķina konta numurs, uz kuru, gadījumā ja tiks atzīta īpašas kopšanas nepieciešamība, tiks pārskaitīts kopšanas pabalsts (pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā iesniegums un informācija par pieņemto lēmumu tiks pārsūtīta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta izsniegtā atzinuma derīguma termiņa laikā.).

Ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, iesniegumā norāda arī pārstāvja datus:

 • pārstāvības veids un pamats;
 • vārds, uzvārds;
 • Latvijā piešķirtais personas kods;
 • dzīvesvietas adrese Latvijā;
 • saziņas veids;
 • iesniegumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.
 1. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina I invaliditātes grupu;
 2. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina statusu A apakšgrupā (ja iespējams*);
 3. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina bērna ar invaliditāti statusu;
 4. Ukrainā izsniegto dokumentu kopijas, kas apliecina bērna ar invaliditāti statusu A apakšgrupā (ja iespējams*);
 5. Izsniegtās ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas kopiju (ja iespējams);
 6. Citus dokumentus, ja persona vai personas likumiskais pārstāvis uzskata, ka tie ir nepieciešami invaliditātes ekspertīzei.

*Gadījumā, ja personai, kurai Ukrainā noteikta I invaliditātes grupa vai bērna ar invaliditāti statuss, nebūs dokumenta, kas apliecina invaliditātes statusu  A apakšgrupā, VDEĀVK vērsīsies pie personas ģimenes ārsta Latvijā ar lūgumu veikt izvērtējumu, kas ļaus novērtēt atbilstību atzinuma saņemšanai.

 Atzinuma saņemšanai sagatavotos dokumentus var iesniegt:

IESNIEDZAMO DOKUMENTU PARAUGI UKRAIŅU VALODĀ (vēršam uzmanību, ka teksts ir mašīntulkots):

Tiesības uz īpašas kopšanas pabalstu rodas no dienas, kad Ukrainas civiliedzīvotājam izsniegts VDEĀVK atzinums. Pabalsta piešķiršanu izvērtē un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz tālruni +371 29 632 807 vai +371 67 614 885, vai rakstot uz e-pastu  konsultacijas@vdeavk.gov.lv 


UA

Українські цивільні особи з обмеженнями функціональності, які проживають в Латвії з дійсним довгостроковим дозволом на візу або проживання, з 27 травня моють право звернутися до Державної комісії лікарів з питань охорони здоров 'я та працездатності (VDEAVK), щоб отримати висновок про необхідність особливого догляду, який дає право на допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю або допомогу особі з інвалідністю, яка потребує догляду, якщо:

 1. У особі в Україні встаноблено певноу групи інвалідності I в підгрупі А;
 2. У дитини в Україні встановлено статус інвалідності в підгрупі А.

Висновок надається до 31 жовтня 2022 року. У цьому випадку, інвалідність не визначається.

Щоб отримати висновок, особа або законний представник дитини подають до Державної комісії експертизи з питань охорони здоров 'я та працездатності:

 1. Подання вільної форми або використовує наявну форму подання (зразок заявки українською моворо), включаючи інформацію про себе;
  1. Ім'я, прізвище;
  2. Призначений персональний код Латвії;
  3. Адреса проживання в Латвії;
  4. Номер телефону і бажаний спосіб отримання рішення (особисто після прибуття в установу або поштою на території Латвії);
  5. інформація про сімейного лікаря в Латвії – ім 'я, прізвище, місце проведення практики;
  6. номер рахунку кредитної установи або поштового рахунку, на який, якщо буде визнана необхідність спеціального догляду, буде передано допомогу по догляду (У разі отримання позитивного висновку заяву та інформацію про прийняте рішення буде передано до Державного органу соціального страхування. Виплата пільги буде надана протягом терміну дії одержаного висновнну ращунку.)

  ​​​​​​​ Якщо заявка подається законним представником особи, у заяві також зазначаються дані представника:

  • Тип і основа дне представництва;
  • Ім'я, прізвище;
  • Призначений персональний код Латвії;
  • Адреса проживання в Латвії;
  • Спосіб спілкування;
  • Додана до заяви копія документа, що засвідчує права представника.
 2. Українські копії документів, що підтверджують групу інвалідності I;
 3. Копії документів, виданих в Україні, що підтверджують підгрупу А (якщо можливо *);
 4. Українські копії документів, що підтверджують статус дитини з інвалідністю;
 5. Копії документів, виданих в Україні, які підтверджують статус дитини з інвалідністю в підгрупі А (якщо можливо *);
 6. Копію виданої довгострокової візи або дозволу на проживання (якщо можливо);
 7. Інші документи, що особа або законний представник особи вважає, необхідними для експертизи інвалідності.

*Якщо у людини з обмеженими можливостями групи I в Україні немає документа, який підтверджує підгрупу А, Комісія національного обстеження здоров 'я і зв' яжеться з лікарем сім 'ї в Латвії.

Документи, підготовлені для отримання висновку, можуть бути представлені:

 1. У будь-якому з відділів обслуговування VDEAVK;
 2. При відправці поштою на адресу вулиці Вентспілс 53, Рига, LV-1002
 3. Надсилання документів із захищеним електронним підписом на електронну пошту pasts@vdeavk.gov.lv.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, НАДІСЛАНИХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (звернемо увагу на машинний переклад):

Право на спеціальну допомогу та догляд виникає з дня, коли українському цивільному громадянину видали висновок VDEAVK. Допомога оціноется і виплануется Агенством державного соціального страхування

Інформація та консультації по послугам можуть бути отримані по телефону: +371 29 632 807 або +371 67 614 885, або під час написання на електронну пошту: konsultacijas@vdeavk.gov.lv


RU

Гражданское население Украины с ограничениями функционирования, которые находятся в Латвийской Республике с действительной долгосрочной визой или с видом на жительство, с 27 мая 2022 года имеет право обратиться в Государственную врачебную комиссию по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK), чтобы получить заключение о необходимости специального ухода (в дальнейшем - заключение), дающее право на пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или пособие лицу с инвалидностью, которому необходимо уход (в дальнейшем - пособие), если:

 1. для лица в Украине установлена I группа инвалидности в подгруппе А;
 2. для ребенка в Украине установлен статус инвалидности в подгруппе А.

! Заключение предоставляется на срок до 31 октября 2022 года. В этом случае при выдаче заключения инвалидность не устанавливается.

Для получения заключения лицо или законный представитель ребенка VDEĀVK должен подать:

 1. Заявление свободной формы или же используется доступная форма заявления (образец заявления на украинском языке) с включением информации о себе:
  1. Имя, фамилия
  2. Персональный код в Латвии
  3. Адрес места жительства в Латвии
  4. Способ связи (номер телефона) и желаемый способ получения решения (лично при прибытии в учреждение или по почте на территории Латвии);
  5. Информация о семейном враче в Латвии – имя, фамилия, место нахождения практики;
  6. Номер счета кредитного учреждения или почтового расчетного счета, на который, в случае, если будет признана необходимость особого ухода, будет перечислено пособие по уходу (в случае получения положительного заключения заявление и информация о принятом решении будут пересланы в Государственное агентство социального страхования. Выплата пособия будет обеспечена в течение срока действительности выданного заключения.).

Если заявление подается законным представителем лица, в заявлении указываются также данные представителя:

 • Вид и основание представительства;
 • Имя, фамилия;
 • Персональный код в Латвии;
 • Адрес места жительства в Латвии;
 • Способ связи (номер телефона);
 • К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего право представительства.
 1.  Копии документов, выданных в Украине, удостоверяющих I группу инвалидности;
 2. Копии документов, выданных в Украине, подтверждающих подгруппу А (если возможно *);
 3. Копии документов, выданных в Украине, удостоверяющих статус ребенка с инвалидностью;
 4. Копии документов, выданных в Украине, удостоверяющих статус ребенка с инвалидностью в подгруппе А (если возможно *);
 5. Копия выданной долгосрочной визы или вида на жительство (если возможно);
 6. Другие документы, если лицо или законный представитель лица считает, что они необходимы для экспертизы инвалидности.

*B случае, если у лица с инвалидностью I группы на Украине не будет документа, подтверждающего подгруппу, VDEĀVK обратится к семейному врачу лица в Латвии с просьбой о проведении оценки.

Документы могут быть представлены:

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ (обращаем внимание на то, что текст машинно переводится):

1. Заявление.

2. Анкета самооценки функциональных способностей.

Информацию и консультации по услугам можно получить по телефону +371 29 632 807 или +371 67 614 885 или по электронной почте konsultacijas@vdeavk.gov.lv .