Saskaņā ar Invaliditātes likuma 9. pantu, personai ir tiesības Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) amatpersonu izdotu administratīvo aktu (turpmāk - lēmums) apstrīdēt VDEĀVK vadītājam, bet VDEĀVK vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, un administratīvais process VDEĀVK tiek uzsākts, iesniedzot VDEĀVK vadītājam adresētu iesniegumu:

 • izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai“;
 • sūtot pasta sūtījumā uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu sūtīt uz e-pastu pasts@vdeavk.gov.lv;
 • personīgi VDEĀVK Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļā Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002 katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00;
 • personīgi VDEĀVK reģionālajā nodaļā, kas pieņēma lēmumu, kuru vēlaties apstrīdēt.

Ja persona objektīvu iemeslu dēļ apstrīdēšanas termiņu ir nokavējusi, uz iesnieguma pamata var lūgt termiņu pagarināt, norādot apstākļus, kuru dēļ termiņš nokavēts un iesniedzot tam attiecīgus pierādījumus.

Iesniegumu noformē atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56.panta prasībām:

 • jābūt ievērotām Valsts valodas likuma prasībām;
 • iesniegumam jābūt parakstītam;
 • jābūt pievienotiem pilnvarojumu apliecinošiem dokumentiem, ja ir pārstāvība.

Iesniegumā par lēmuma apstrīdēšanu norāda iesniedzēja datus:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • korespondences adrese;
 • lēmumu, kuru apstrīd;
 • apjumu, kādā lēmumu apstrīd (visu vai kādā daļā);
 • lūgumu;
 • Iesniegumā var norādīt arī apstrīdēšanas motīvus.

Ja iesniegums par apstrīdēšanu izteikts mutvārdos, VDEĀVK atbildīgais personas klātbūtnē noformē rakstveidā un persona to paraksta.

Ja iesniegums nebūs iesniegts latviešu valodā vai nebūs parakstīts, tas tiks atstāts bez tālākas virzības, iesniedzējam tiks nosūtīta informācija par trūkumu novēršanu.

Personas, kurām ir apstrīdēšanas tiesības, var pārstāvēt  pilnvarotas personas. Šādos gadījumos iesniegumam par lēmuma apstrīdēšanu ir jāpievieno noteiktā kārtībā noformēts pilnvarojums.

Atbilde uz iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu tiks sniegta mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas ierakstītā pasta sūtījumā.

Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā apstrīdēto lēmumu nav iespējams izskatīts, ar VDEĀVK vadītāja lēmumu izskatīšanas termiņš tiek pagarināts un par to personai rakstiski paziņos. VDEĀVK galīgo lēmumu persona saņem ierakstītā pasta sūtījumā uz norādīto korespondences adresi.