Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tās darbības jomas.

Ja Jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu uzlabošanai, aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@vdeavk.gov.lv.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi, aicinām sazināties ar personu, kas atbildīga par sabiedrības līdzdalību VDEĀVK:

Dace Baraka

Vadītājas vietniece administratīvajos un klientu apkalpošanas jautājumos
dace.baraka [at] vdeavk.gov.lv

Lai nodrošinātu savu funkciju un pienākumu veikšanu sabiedrībai pārskatāmā un caurspīdīgā veidā, kā arī, lai nodrošinātu informācijas pieejamību dažādām sabiedrības grupām, VDEĀVK sadarbojas ar sabiedrības pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.  

VDEĀVK kā Labklājības ministrijas padotības iestāde savas kompetences ietvaros līdzdarbojas nozares normatīvo aktu izstrādē. Šajā procesā, lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli, iespēja līdzdarboties ir ikvienam sabiedrības pārstāvim un dažādām nevalstiskajām organizācijām (NVO) u.c.

VDEĀVK aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajai kārtībai, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par Labklājības ministrijas pārziņā esošo un citu nozaru tiesību aktu projektiem to izstrādes vai saskaņošanas stadijā.