Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Valsts komisija) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi Invaliditātes likumā noteiktajām personām.

Misija

Taisnīga un efektīva prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšana personām ar funkcionē­šanas ierobežojumu un prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējumu un medicīniskās indikāciju noteikšana valsts sociālo pabalstu un pakalpo­jumu saņemšanai.

Vīzija

Kompakta, efektīva un uz attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā augsti kvalificēts personāls un kura ir atvērta, un orientēta uz klienta vajadzību nodrošinā­šanu ar augstu iestādes kultūru un darbinieku lepnumu par piederību Valsts komisijai un Latvijas valstij.

Mērķis

Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, veicināt pakalpojumu pieejamību un klientu apmierinātību ar Valsts komisijas sniegtajiem pakalpojumiem.

Vērtības

 • Taisnīgums un godīgums – mēs ievērojam personu vienlīdzību likuma priekšā, esam taisnīgi likumu piemērošanā un lēmumu pieņemšanā, korekti saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.
 • Profesionalitāte – mēs nepārtraukti pilnveidojam savas profesionālās zināšanas un uzlabojam prasmes. Zināšanas amata pienākumu veikšanai ir augstā līmenī.
 • Konfidencialitāte – mēs ievērojam konfidencialitāti, neizpaužam un neizman­to­jam savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus.
 • Cieņa pret klientu – mēs esam pieklājīgi un korekti attiecībā pret jebkuru personu, vienkāršojam un pilnveidojam pakalpojumu saņemšanas procedūras, nodrošinām informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām.
 • Tiesiskums – mēs ievērojam normatīvo aktu prasības publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinām ar pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību un apstrīdēto lēmumu izskatīšanu, pakalpojuma atteikuma gadījumā vai negatīva lēmuma gadījumā pamatojam atteikumu, balstoties uz normatīvo aktu prasībām.

Publiskie pakalpojumi

Valsts komisijas pakalpojumus var pieprasīt un/vai saņemt klātienē Valsts komisijas reģionālajās struktūrvienībās, elektroniskajā vidē portālā www.latvija.lv un Valsts komisijas mājas lapā www.vdeavk.gov.lv vai pa pastu.

Valsts komisija piedāvā šādus publiskos pakalpojumus:

Sīkāka informācija par Valsts komisijas e-pakalpojumiem pieejama Valsts komisijas reģionālajās struktūrvienībās un Valsts komisijas mājas lapā www.vdeavk.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

Pakalpojumu saņemšanas iespējas

 • Valsts komisija nodrošina lietišķu, mūsdienīgu pakalpojumu saņemšanas vidi, operatī­vu klientu apkalpošanu, Rīgas apvienotās nodaļā klientu rindas regulēšanai izmantojot rindas kārtotāja izsniegtos numuriņus;
 • Valsts komisijas pakalpojumus klātienē var saņemt Valsts komisijas reģionālajās struktūrvienībās neatkarīgi no fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adreses Latvijā;
 • Elektroniskos pakalpojumus var saņemt portālā www.latvija.lv vai Valsts komisijas interneta vietnē www.vdeavk.gov.lv;
 • Valsts komisija sniedz konsultācijas par pakalpojumiem klātienē teritoriālajās struktūr­vienībās vai elektroniskajā vidē interneta vietnē www.vdeavk.gov.lv .

Klientu apkalpošanas vietas

Pakalpojumus klātienē var saņemt Valsts komisijas reģionālajās struktūrvienībās:

 • Rīgas apvienotā nodaļā, t.sk., par bērnu, redzes slimībām,

 • Daugavpils klientu apkalpošanas centrā,

 • Gulbenes klientu apkalpošanas centrā,

 • Jelgavas nodaļā,

 • Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā,

 • Kuldīgas nodaļā,

 • Liepājas nodaļā,

 • Rēzeknes nodaļā,

 • Valmieras nodaļā.

Informācija par klientu pieņemšanas laiku Valsts komisijas reģionālajās struktūr­vienībās ir pieejama Valsts komisijas interneta vietnē un klientu apkalpošanas vietās.

Informācija par klientu pieņemšanas laiku pirmssvētku dienās tiek publicēta Valsts komisijas interneta vietnē reģionālās struktūr­vienības interneta vietnes sadaļā un klientu apkalpošanas vietās.

Klienta apkalpošanas normas

 • Sniegt iespēju klientam saņemt pakalpojumus vienā apmeklējuma reizē un noteiktajā laikā, piedāvājot izmantot pastu vai elektroniskos sakaru kanālus;
 • Rūpēties par pakalpojumu pieprasījumu apstrādes un pakalpojumu sniegšanas laika samazināšanu, vienlaikus saglabājot pakalpojuma kvalitāti;
 • Sūdzības izskatīt objektīvi un novērst sūdzībās minēto apstākļu cēloņus;
 • Pēc iespējas piedāvāt saņemt pakalpojumus bez iestādes apmeklējuma (t.sk. piedāvāt iespējas iesniegt pakalpojumu pieprasījumus elektroniskā veidā);
 • Aizsargāt klientu privātumu gan ar viņu sazinoties, gan pārsūtot un glabājot viņa informāciju.

Klientam ir tiesības sagaidīt, ka darbinieki:

 • Veiks savus amata pienākumus lietišķi un pēc labākās sirdsapziņas- būs kom­pe­ten­ti, zinoši un atbildīgi;
 • Ievēros normatīvajos aktos noteiktās prasības, ētikas un uzvedības normas;
 • Izturēsies laipni, pieklājīgi, taktiski un vienlīdzīgi;
 • Norādīs Valsts komisijas struktūrvienību vai citu valsts vai pašvaldības institūciju, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā, ja savu darba pienākumu iet­va­ros nevarēs sniegt pakalpojumu;
 • Pakalpojuma sniegšanas atteikuma gadījumā informēs par iemesliem un pamatos tos ar normatīvo aktu prasībām;
 • Atzīs savas kļūdas un atvainosies par tām, vēršot situāciju par labu;
 • Nodrošinās klientu sniegtās informācijas konfidencialitāti.

Klientam ir tiesības apstrīdēt (pārsūdzēt) Valsts komisijas izdotos administratīvos aktus

Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītājam Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002, vai izmantojot portālā www.latvija.lv esošo e-pakalpojumu “Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai”.

Sadarbība būs veiksmīga, ja klients:

 • Iepazīsies ar informāciju par Valsts komisijas pakalpojumiem, izvērtēs un izvēlē­sies sev ērtāko pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidu;
 • Norādīs savu kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā Valsts komisijas darbinieki varētu sazināties;
 • Informēs Valsts komisijas reģionālo struktūrvienību vai lēmumu apstrīdēšanas komisiju par iepriekš sarunātās vizītes kavējumu;
 • Ar izpratni izturēsies pret Valsts komisijas darbinieku likumiskajām prasībām;
 • Uzrādīs personu apliecinošu dokumentu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai;
 • Piedalīsies klientu aptaujās un novērtēs Valsts komisijas pakalpojumu kvalitāti;
 • Informēs Valsts komisiju un izteiks savu viedokli, ja Valsts komisijas sniegto pakalpojumu kvalitāte neapmierina;
 • Gadījumos, ja klients nespēj sazināties (tai skaitā nepārvalda latviešu valodu) un precīzi izklāstīt savas problēmas būtību, ieradīsies kopā ar personu, kura var palīdzēt sazināties, spēj izklāstīt problēmas būtību un nodrošināt tulkošanu;
 • Klientu apkalpošanas vietās ievēros vispārējās pieklājības un ētikas normas, netraucēs pārējiem klientiem un darbiniekiem, nefotografēs un nefilmēs Valsts komisijas darbi­niekus, telpas un pārējos klientus.

Sazināšanās iespējas

Valsts komisija piedāvā klientiem šādas iespējas komunikācijai ar Valsts komisiju:

 • Uzdot jautājumu Valsts komisijai, sūtot uz elektroniskā pasta adresi konsultacijas@vdeavk.gov.lv vai izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei"; (Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana);
 • Uzdot jautājumu, zvanot uz Valsts komisijas bezmaksas informatīvo tālruni +37167614885 un +37129632807;
 • Mutvārdos izteiktu iesniegumu (priekšlikums, sūdzība) iespējams noformēt rakstveidā un saņemt kopiju tikai personas klātbūtnē. Personas telefoniski izteikts iesniegums netiek pieņemts;
 • Nosūtīt rakstveida korespondenci pa pastu, adresējot iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002 vai iesniedzot personiski Valsts komisijā un tās reģionālajās struktūrvienībās;
 • Tikties ar Valsts komisijas vadītāju vai vadītāja vietnieku iedzīvotāju pieņemšanas laikā (ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00), iepriekš piesakoties pa tālruni +37167614885 vai izmantojot elektroniskā pasta adresi pasts@vdeavk.gov.lv un norādot apmeklējuma mērķi;
 • Valsts komisijas teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija un cita aktuāla un noderīga informācija pieejama Valsts komisijas interneta vietnē www.vdeavk.gov.lv sadaļā „Kontakti“.