Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iespēju personai viena mēneša laikā no invaliditātes ekspertīzes lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt VDEĀVK iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, un administratīvais process VDEĀVK tiek uzsākts, ja persona iesniegusi VDEĀVK vadītājam adresētu iesniegumu:

Ja persona objektīvu iemeslu dēļ apstrīdēšanas termiņu ir nokavējusi, uz iesnieguma pamata var lūgt termiņu pagarināt, norādot apstākļus, kuru dēļ termiņš nokavēts un iesniedzot tam attiecīgus pierādījumus.

Iesniegumu noformē atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56.panta prasībām:

  • jābūt ievērotām Valsts valodas likuma prasībām;
  • iesniegumam jābūt parakstītam;
  • jābūt pievienotiem pilnvarojumu apliecinošiem dokumentiem, ja ir pārstāvība.

Iesniegumā par lēmuma apstrīdēšanu norāda iesniedzēja datus:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • korespondences adrese;
  • lēmumu, kuru apstrīd;
  • apjomu, kādā lēmumu apstrīd (visu vai kādā daļā);
  • lūgumu.

Iesniegumā var norādīt arī apstrīdēšanas motīvus.

Ja iesniegums par apstrīdēšanu izteikts mutvārdos, VDEĀVK atbildīgais personas klātbūtnē noformē rakstveidā un persona to paraksta.

Papildu informāciju par administratīvo procesu iestādē skatīt sadaļā "Administratīvais process VDEĀVK".