Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk - VDEĀVK) arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, kamēr spēkā ir epidemioloģiskās drošības pasākumi, pamatojoties uz personu vai to ārstu iesniegtajiem dokumentiem, sūta pieprasījumus sociālajam dienestam (SD) veikt ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu, kas nepieciešams, lai VDEĀVK varētu izvērtēt īpašās kopšanas indikāciju noteikšanu.

Iespējami šādi SD rīcības varianti:

  1. SD, ievērojot visus piesardzības pasākumus, apseko klientus dzīvesvietās un veic ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu un anketu nosūta VDEĀVK.
  2. SD, ņemot vērā riskus, nevar apsekot klientu dzīvesvietā, tad:
    1. ja klients ir zināms, tad ņemot vērā SD rīcībā esošo informāciju par personu, viņas dzīves apstākļiem un aktivitātēm, SD aizpilda anketu un nosūta to VDEĀVK ar piezīmi, ka novērtējums veikts, pamatojoties uz SD rīcībā esošo informāciju bez klienta apmeklēšanas klātienē;
    2. ja SD rīcībā nav informācijas par klientu, SD var organizēt saziņu ar klientu videozvanā (Whatsapp, Zoom, Skype u.tml.) novērtēšanas anketas aizpildīšanai. SD anketu nosūta VDEĀVK ar piezīmi, ka tas veikts attālināti izmantojot video saziņu. Iespēja vizuāli redzēt klientu nodrošina lielāku ticamību, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs anketā norādītajai informācijai, nekā to iespējams konstatēt telefonsarunā;
    3. ja SD rīcībā nav informācijas par klientu un nav iespējams aizpildīt anketu, tad SD nosūta VDEĀVK informāciju, ka novērtējums šobrīd netiks veikts. Mainoties situācijai, SD būtu jāvērtē, vai nav iespējams veikt klienta apsekošanu dzīvesvietā, sazināties citādā veidā un nosūtīt nepieciešamo informāciju VDEĀVK.
  3. ja persona ir iesniegusi iesniegumu VDEĀVK atkārtotai ekspertīzei, t.sk. īpašas kopšanas izvērtēšanai, bet SD atsaka vai nav iespējams veikt vides novērtējumu, tad VDEĀVK pieņem lēmumu pagarināt īpašas kopšanas atzinumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā tiks saņemta attiecīgā informācija no SD puses, kas var mainīt iepriekš pieņemto lēmumu.

!!! Situācijā, ja invaliditātes statuss un īpašas kopšanas atzinums būs beidzies ārkārtējās situācijas laikā, vai trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, bet iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti atkārtotai ekspertīzei nebūs saņemti, invaliditātes termiņš un iepriekš piešķirtais atzinums automātiski tiks pagarināti uz sešiem mēnešiem.

Informācija sagatavota 27.04.2021., Labklājības ministrijā