Preses relīzes

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka līdz 2023.gada 31.decembrim Komisijai ir tiesības pagarināt iepriekš izdotā administratīvā akta par invaliditātes noteikšanu (turpmāk – lēmums) darbības termiņu uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna lēmuma izdošanai konkrētās personas lietā.

Lēmuma darbības termiņš var tikt pagarināts, izpildoties zemāk esošajiem nosacījumiem:

  • Persona ir iesniegusi Komisijā iesniegumu atkārtotas invaliditātes ekspertīzes veikšanai;
  • Personai uz iesnieguma iesniegšanas dienu ir spēkā esošs lēmums;
  • Komisijai 1 (viena) mēneša laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas nav iespējams pieņemt lēmumu.

Komisija, ievērojot iepriekš minētos nosacījumus, pieņems lēmumu par iepriekš izdotā lēmuma darbības termiņa pagarināšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna lēmuma par invaliditāti izdošanai, par to informējot iesniedzēju.

Normatīvais regulējums – Invaliditātes likuma Pārejas noteikumu 15.punkts