Invaliditātes likuma pārejas noteikumu 9.punkts paredz, ka arī trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, t.i., no 07.04.2021. līdz 06.07.2021., iepriekš noteiktā invaliditāte tiks automātiski pagarināta uz sešiem mēnešiem, ja epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ personai nebūs iespēju sagatavot un iesniegt dokumentus atkārtotas invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

Ja ir izveidojusies situācija, ka personai 2020.gada pavasarī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā  un vēl trīs mēnešus pēc tam, t.i., laikā no 12.03.2020. līdz 09.09.2020., iepriekš noteiktā invaliditāte tika automātiski pagarināta un tās termiņš beidzas otrās ārkārtējās situācijas laikā vai trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, t.i., no 09.11.2020. līdz 06.07.2021., un persona nav vai nebūs iesniegusi dokumentus atkārtotas invaliditātes ekspertīzei, tad iepriekš automātiski pagarinātais invaliditātes termiņš un atzinumi, ja tādi bijuši izsniegti, vēlreiz tiks automātiski pagarināti uz sešiem mēnešiem.

Invaliditāte automātiski var tikt pagarināta arī vairākas reizes.

Kārtība, kādā tiek pagarināts iepriekš noteiktās invaliditātes termiņš, ir tāda pati, kāda tā bija 2020.gada pavasarī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un trīs mēnešus pēc tās atcelšanas.

Tātad, personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā (no 09.11.2020. – 06.04.2021.) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas (līdz 06.07.2021.) beigsies iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš un persona nebūs iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzei, invaliditātes termiņš tiks automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem, saglabājot iepriekš noteikto invaliditātes grupu un atzinumus, ja tādi bijuši izsniegti, kā arī visas izrietošās sociālās garantijas (pensijas/pabalsti).

Iepriekš noteiktā invaliditāte tiek automātiski pagarināta visām personām ar invaliditāti, kurām tā beidzas ārkārtējās situācijas laikā (no 09.11.2020.- 06.04.2021.) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas (līdz 06.07.2021.), ja vien persona nav jau savlaicīgi iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai parastajā kārtībā.

. Personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā (no 09.11.2020. – 06.04.2021.) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas (līdz 06.07.2021.) beigsies iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš un persona nebūs iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzei, arī līdz šim izsniegto atzinumu termiņi tiks automātiski pagarināti uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

, ir izņēmumi, kad automātisks pagarinājums nav iespējams:

 • ja invaliditātes termiņš beigsies vēlāk kā trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas (t.i., pēc 06.07.2021.);
 • ja bērns trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas (t.i., no 07.04.2021. – 06.07.2021.) sasniedz 18 gadu vecumu. Lēmums nevar tikt automātiski pagarināts, jo pilngadīgām personām tiek piemēroti citi invaliditātes noteikšanas kritēriji, mainās atbalsta pasākumi u.c.

. Ja ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sagatavojis nosūtījumu invaliditātes ekspertīzei, cilvēks to var iesniegt jebkurā laikā, negaidot sešu mēnešu pagarinājuma termiņa beigas. Tad personai tiks veikta invaliditātes ekspertīze parastajā kārtībā un invaliditātes termiņš tiks noteikts atbilstoši personas faktiskajam veselības stāvoklim.

Arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas persona dokumentus invaliditātes ekspertīzei var iesniegt VDEĀVK:

 • nosūtot pa pastu uz jebkuru VDEĀVK nodaļu;
 • aizpildot e-iesniegumu vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv un pievienojot dokumentu skenētas kopijas;
 • elektroniski rakstot uz e-pastu: vdeavk@vdeavk.gov.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Īpašas kopšanas atzinuma sniegšanai VDEĀVK joprojām nepieciešams no pašvaldības sociālā dienesta (SD) saņemt personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu (turpmāk – novērtējums).

Arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas VDEĀVK sūtīs pieprasījumu SD veikt novērtējumu. Pieprasījums veikt novērtējumu tiks lūgts SD gadījumos, kad ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumā par invaliditātes ekspertīzes veikšanu būs atzīme par īpašas kopšanas izvērtēšanas nepieciešamību vai ekspertīzes laikā konstatēta tā nepieciešamība.

Iespējami šādi SD rīcības varianti:

 1. SD, ievērojot visus piesardzības pasākumus, turpina apsekot klientus dzīvesvietās un veic ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu un anketu nosūta VDEĀVK.
 2. Ja SD, ņemot vērā riskus un noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus, nevar apsekot klientu dzīvesvietā, tad:
  1. ja klients ir zināms, ņemot vērā SD rīcībā esošo informāciju par personu, viņas dzīves apstākļiem un aktivitātēm, SD aizpilda novērtēšanas anketu un nosūta to VDEĀVK ar piezīmi, ka novērtējums veikts pamatojoties uz SD rīcībā esošo informāciju, bez klienta apmeklēšanas klātienē;
  2. ja SD rīcībā nav informācijas par klientu, SD var organizēt saziņu ar klientu videozvanā (Whatsapp, Zoom, Skype u.tml.) novērtējuma anketas aizpildīšanai. SD anketu nosūta VDEĀVK ar piezīmi, ka tas veikts attālināti izmantojot video saziņu. Iespēja vizuāli redzēt klientu nodrošina lielāku ticamību, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs anketā norādītajai informācijai, nekā to iespējams konstatēt telefonsarunā;
  3. ja SD rīcībā nav informācijas par klientu un nevar aizpildīt novērtējuma anketu, SD nosūtīs VDEĀVK informāciju, ka novērtējums šobrīd netiks veikts. Mainoties situācijai, SD ir jāvērtē, vai nav iespējams veikt klienta apsekošanu dzīvesvietā vai sazināties citādā veidā un nosūtīt nepieciešamo informāciju VDEĀVK.
 3. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu VDEĀVK atkārtotai ekspertīzei, t.sk. īpašas kopšanas izvērtēšanai, bet SD atsaka vai nav iespējams veikt vides novērtējumu, VDEĀVK pieņem lēmumu pagarināt īpašas kopšanas atzinumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā tiks saņemta attiecīgā informācija no SD, kas var mainīt iepriekš pieņemto lēmumu.

!!! Situācijā, ja invaliditātes statuss un īpašas kopšanas atzinums būs beidzies triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas (t.i., no 07.04.2021. līdz 06.07.2021.), bet iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti atkārtotai ekspertīzei nebūs saņemti, invaliditātes termiņš un iepriekš piešķirtais atzinums automātiski tiks pagarināti uz sešiem mēnešiem.

. Invaliditātes apliecības derīguma termiņš automātiski netiks pagarināts.

Personām, kurām invaliditātes termiņš tiks pagarināts automātiski, apliecība ar pagarināto termiņu tiks izsniegta tikai pēc personas pieprasījuma.

Ja ir nepieciešams saņemt invaliditātes apliecību ar pagarināto termiņu, jāvēršas VDEĀVK ar pieprasījumu izsniegt invaliditātes apliecību. Pieprasījumu brīvā formā var iesniegt:

 1. pa pastu, VDEĀVK nodaļu adreses pieejamas VDEĀVK mājas lapā: http://www.vdeavk.gov.lv/kontakti/nodalas/.
 2. elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
 3. ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu: vdeavk@vdeavk.gov.lv.

Invaliditātes apliecības pieprasījumam jāpievieno personas fotogrāfija, kas ir ne vecāka kā 6 mēneši, tomēr, ja to nav iespējams izdarīt, lūdzam par to informēt VDEĀVK. Tādās situācijās arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas invaliditātes apliecības izgatavošanai tiks izmantota VDEĀVK rīcībā esošā vecā fotogrāfija.

Sīkāka informācija par invaliditātes apliecību izsniegšanu pieejama VDEĀVK mājas lapā – http://www.vdeavk.gov.lv/pakalpojumi/invalida-apliecibas-izsniegsana/.

!!! Apliecība, kurai beidzies derīguma termiņš, nav derīga.  Lai saņemtu atvieglojumus vietās, kur tā saņemšanai jāuzrāda apliecība, piemēram, sabiedriskajā transportā, nepieciešams saņemt apliecību ar pagarinātu termiņu.

!!! No 01.07.2021. vairs nebūs nepieciešamība iesniegt fotoattēlu VDEĀVK apliecības saņemšanai, kā arī tās derīguma termiņš būs tāds pats kā invaliditātes termiņš, t.i., arī tad, ja invaliditāte noteikta uz mūžu, arī apliecība tiks izsniegta bez derīguma beigu termiņa jeb uz mūžu, nevis uz 10 gadiem, kā tas bija līdz šim.

Šajos gadījumos iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš automātiski netiks pagarināts.

Personai jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta ar lūgumu aizpildīt nosūtījumu uz invaliditātes ekspertīzi. Ārsts nosūtījumu aizpildīs, ņemot vērā to informāciju, kas ir viņa rīcībā, nosūtīs VDEĀVK, izmantojot e-pakalpojumus, par to informējot personu.

Pēc informācijas saņemšanas no sava ārsta, ka nosūtījums ir sagatavots un nosūtīts VDEĀVK, pašam cilvēkam VDEĀVK jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums par nepieciešamību veikt invaliditātes ekspertīzi; aizpildīta Funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa, atbilstoša formāta fotogrāfija invaliditātes apliecības izgatavošanai.

Minētos dokumentus cilvēks VDEĀVK var iesniegt pa pastu, aizpildot e-iesniegumu portālā www.latvija.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Sīkāku informāciju, kā var iesniegt dokumentus VDEĀVK, skatīt šeit: https://www.vdeavk.gov.lv/lv/pakalpojumi/iesniegums-vdeavk-par-invaliditates-ekspertizes-veiksanu

VDEĀVK pēc dokumentu saņemšanas, kā arī ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju (ja tāda būs), veiks invaliditātes ekspertīzi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un iespēju robežās pieņems lēmumu par invaliditātes noteikšanu vai atteikšanu.

Šajos gadījumos iepriekš noteikto invaliditāti automātiski pagarināt nav iespējams, jo mainās gan invaliditātes noteikšanas kritēriji, gan piemērojamie atbalsta pasākumi (t.sk. pabalsti), kas izriet no personai noteiktās invaliditātes grupas, invaliditātes smaguma pakāpes un traucējuma veida.

Personai pašai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta, kas lems par nosūtījuma uz invaliditātes ekspertīzi sagatavošanu, balstoties uz viņa rīcībā esošo informāciju.

VDEĀVK pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, kā arī ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, veiks invaliditātes ekspertīzi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Lietās, kurās būs nepilnīga informācija, kas radīs šaubas, vai persona atbilst vai neatbilst invaliditātes statusa noteikšanai, ja tas būs iespējams, VDEĀVK veiks personas novērtēšanu klātienē vai lūgs iesniegt papildu informāciju. Gadījumā, ja šaubas nebūs iespējams novērst, tiks pieņemts lēmums par labu personai uz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jaunu vai papildu dokumentu invaliditātes ekspertīzei saņemšanai un jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietā.

Informācija sagatavota 27.04.2021., Labklājības ministrijā


Aktuālā informācija par Covid-19 vienuviet pieejama vietnē covid19.gov.lv