Jaunumi Preses relīzes

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību, veic iepriekš izdoto administratīvo aktu (lēmumu vai atzinumu) pagarināšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna lēmuma vai atzinuma izdošanai konkrētās personas lietā, ja šajā laikā beidzas iepriekš izdotā lēmuma vai atzinuma darbības termiņš un nav iesniegti nepieciešamie dokumenti invaliditātes vai darbspēju ekspertīzes veikšanai.*

Aicinām personas, kurām tuvojas noteiktās invaliditātes termiņa vai izdoto atzinumu darbības termiņa beigas sešu mēnešu periodā, negaidot tā beigas, sagatavot un laicīgi iesniegt obligāti nepieciešamos dokumentus atkārtotas invaliditātes un darbspēju ekspertīzes veikšanai:

  • Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa Nr.088/u)
  • Iesniegums
  • Funkcionālo spēju pašnovērtējums (ja ekspertīze jāveic pilngadīgai personai)

Detalizētāku informāciju un iesniedzamo dokumentu veidlapas skatīt sadaļā - Ekspertīzei nepieciešamie dokumenti.


Informāciju par lēmumiem un atzinumiem, tai skaitā pagarinātajiem lēmumiem un atzinumiem, jebkurā laikā var noskaidrot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojumā “Mani dati VDEĀVK”. Informācija pieejama par sevi vai par aizbildniecībā, aizgādnībā esošu personu, vai par savu nepilngadīgo bērnu. Informācija pieejama gan par bijušiem, gan spēkā esošiem invaliditātes lēmumiem, atzinumiem un ieteikumiem.


! Pagarinātie lēmumi un atzinumi drukātā veidā, kā arī invaliditātes apliecības ar pagarināto termiņu tiks izsniegtas tikai pēc personas rakstiska pieprasījuma saņemšanas !

Lai saņemtu pagarināto lēmumu vai atzinumu izdrukas formātā, vai invaliditātes apliecību ar pagarināto termiņu, nepieciešams personas iesniegums ar lūgumu sniegt pagarinātā lēmuma izdruku, atzinumu vai invaliditātes apliecību. Iesniegumu var nosūtīt:

  • pasta sūtījumā: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002
  • elektroniski:
  • ievietot iesniegumu pastkastītē "VDEĀVK dokumentiem" Rīgā, Ventspils ielā 53, 1.stāvā (ieeja no sētas puses, pirmās durvis).

Svarīgi! Iesniegumā jānorāda saziņai precīza kontaktinformācija – tālruņa numurs, faktiskā adrese un e-pasta adrese.


*Invaliditātes likuma Pārejas noteikumu 9.punkts - Ja personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas vai noteiktā termiņa beigām beidzas Valsts komisijas iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņš un nav iesniegti nepieciešamie dokumenti invaliditātes ekspertīzes veikšanai, minētā administratīvā akta darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietā.