Kādos gadījumos tiek sniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai?

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) sniedz atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai (turpmāk – atzinums transporta pabalstam) personai no viena gada un sešu mēnešu vecuma, kuras veselības traucējumi un to radītais funkcionēšanas ierobežojums atbilst Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 9.pielikumā definētajam veselības stāvoklim un funkcionālajiem ierobežojumiem.

Atzinumu transporta pabalstam sniedz vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu par invaliditātes / darbspēju zaudējuma noteikšanu. Ja atzinums transporta pabalstam nav sniegts pieņemot lēmumu par invaliditātes / darbspēju zaudējumu noteikšanu, to pēc lēmuma pieņemšanas var pieprasīt iesniedzot iesniegumu.

Ja, nosakot invaliditāti, personas veselības un funkcionālais stāvoklis neatbilst labvēlīga atzinuma transporta pabalstam izsniegšanas kritērijiem, bet invaliditātes perioda laikā personas veselības un funkcionālais stāvoklis mainās vai būtiski pasliktinās, pēc personas iesnieguma saņemšanas VDEĀVK veic atkārtotu ekspertīzi, lai noteiktu indikācijas transporta pabalsta saņemšanai.


Uz kādu atbalstu persona var pretendēt saņemot atzinumu transporta pabalstam?

Iespēja saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai, kurai pašai vai kuras bērnam ir noteikta invaliditāte un izsniegt atzinums transporta pabalstam, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA). Detalizēta informācija pieejama VSAA tīmekļvietnē “Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās”.

Iespēja saņemt invalīdu stāvvietu izmantošanas karti Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) klientu apkalpošanas centros. Detalizēta informācija pieejama CSDD tīmekļvietnē “Invalīdu stāvvietas karte”.

Transportlīdzekļa speciāla pielāgošana atbilstoši personas ar kustību traucējumiem vajadzībām. Detalizēta informācija pieejama Sociālās integrācijas valsts aģentūras tīmekļvietnē “Transportlīdzekļu pielāgošana”.