ESF
Līdzfinansē Eiropas Savienība un Navionālais attīstības plāns 2027

ESF+ projekts Nr. 4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana"

Nosaukums: “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana”

Projekta numurs: 4.3.6.2/1/23/I/001

Projekta mērķis: Paaugstināt personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodarbināto profesionālās spējas, vienlaikus samazinot invaliditātes ekspertīzes veikšanai patērēto laiku.

Projekta galvenās darbības:

 1. Mācību programmu izstrāde, aprobēšana, pilnveidošana un mērķa grupas personu profesionālo spēju un metodiskās vadības uzlabošanai;
 2. Komisijas procesu un analītiskās funkcijas attīstība, tai skaitā analītiskās funkcionalitātes pilnveidošana IIS un IIS pilnveide atbilstoši plānotajām izmaiņām par normatīvajos aktos par bērnu invaliditātes noteikšanas kārtību;
 3. Komisijas sniegto pakalpojumu uzlabošana, izstrādājot vienotu informācijas sniegšanas modeli par pieejamo atbalstu invaliditātes gadījumā;
 4. Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana par aktualitātēm invaliditātes noteikšanas, darbspējas un funkcionēšanas ierobežojumu vērtēšanas procesā;
 5. Informācijas un publicitātes pasākumi par plānotā projekta īstenošanu;
 6. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Projekta iznākumi: Pilnveidotas projekta mērķa grupas profesionālās spējas, samazinot ekspertīzes veikšanai patērēto laiku, paaugstināta personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāte un kvalitāte, veicināta personu ar invaliditāti vienlīdzības, iekļaušanas un pamattiesību ievērošana.

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 1 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējums – 850 000 EUR un valsts budžeta finansējums – 150 000 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 2022.gada 1.jūnijs – 2025.gada 31.decembris (43 mēneši)

 

Projekta 4.3.6.2.SAM ”Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000151859
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts Kase
Bankas kods:
TRELLV22

Projekta nosaukums ir “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana” (turpmāk tektā - Projekts).

Projekta numurs ir: 4.3.6.2/1/23/I/001

Projektu īsteno Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk tekstā - Komisija)

Projekta mērķis ir uzlabot cilvēku apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, Komisijas darbinieku darba spējas, invaliditātes ekspertīzi veikt ātrāk, īsākā laikā.

Projekta mērķa grupa ir Komisijas darbinieki.

Komisija projektu īsteno no 2022.gada 9.jūnija līdz 2025.gada 31.decembrim.

Projekta izmaksas ir viens miljons eiro.

Projekts saņem finansējumu no Eiropas Savienības - astoņi simti piecdesmit tūkstoši eiro un no Latvijas budžeta - viens simts piecdesmit tūkstoši eiro.

Kas tiek darīts Projektā?

 • Tiek apmācīti Komisijas darbinieki efektīvi apkalpot klientu.
 • Tiek apmācīti Komisijas ārsti par specifiskiem jautājumiem nosakot invaliditāti.
 • Tiek rīkoti semināri Latvijas ārstiem par invaliditātes jautājumiem.
 • Tiek rīkoti semināri sociālajiem darbiniekiem par Komisijas pakalpojumiem
 • Tiek rakstīta metodika par informācijas sniegšanu cilvēkiem, kuriem nosaka invaliditāti.
 • Tiek uzlabota informatīvā sistēma. Informatīvajā sistēmā tiek glabāti dati par cilvēkiem, kuriem veikta invaliditātes ekspertīze.
 • Tiek sagatavota un izplatīta informācija cilvēkiem par Komisijas pakalpojumiem un jaunumiem.
 • Tiek sagatavota un izplatīta informācija par pašu Projektu.

Beidzot projektu plānots sasniegt šādus rādītājus un rezultātus:

 • 1 iestādes (Komisija) saņēmusi atbalstu;
 • 1 uzlabota informācijas sistēma;
 • invaliditātes ekspertīze tiek veikta ne ilgāk kā 22,92 dienās.

Komisijā par projektu atbild Projekta vadītāja Lelde Krēsliņa. Ar viņu sazināties var e-pastā: lelde.kreslina@vdeavk.gov.lv