ESF

 

Līdzfinansē Eiropas Savienība

ESF+ projekts 4.3.6.2.SAM "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana"

Nosaukums: “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana”

Projekta identifikators: 4.3.6.2.SAM

Projekta mērķis: Paaugstināt personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nodarbināto profesionālās spējas, vienlaikus samazinot invaliditātes ekspertīzes veikšanai patērēto laiku.

Projekta galvenās darbības:

  1. Mācību programmu izstrāde, aprobēšana, pilnveidošana un mērķa grupas personu profesionālo spēju un metodiskās vadības uzlabošanai;
  2. Komisijas procesu un analītiskās funkcijas attīstība, tai skaitā analītiskās funkcionalitātes pilnveidošana IIS un IIS pilnveide atbilstoši plānotajām izmaiņām par normatīvajos aktos par bērnu invaliditātes noteikšanas kārtību;
  3. Komisijas sniegto pakalpojumu uzlabošana, izstrādājot vienotu informācijas sniegšanas modeli par pieejamo atbalstu invaliditātes gadījumā;
  4. Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana par aktualitātēm invaliditātes noteikšanas, darbspējas un funkcionēšanas ierobežojumu vērtēšanas procesā;
  5. Informācijas un publicitātes pasākumi par plānotā projekta īstenošanu;
  6. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Projekta iznākumi: Pilnveidotas projekta mērķa grupas profesionālās spējas, samazinot ekspertīzes veikšanai patērēto laiku, paaugstināta personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāte un kvalitāte, veicināta personu ar invaliditāti vienlīdzības, iekļaušanas un pamattiesību ievērošana.

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 1 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansējums – 850 000 EUR un valsts budžeta finansējums – 150 000 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: 2022.gada 9.jūnijs – 2025.gada 31.decembris (43 mēneši)

 

Projekta 4.3.6.2.SAM ”Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana" rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000151859
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts Kase
Bankas kods:
TRELLV22